Alecto DVM-200 manual

Alecto DVM-200
9.7 · 2
PDF user manual
 · 4 pages
English
user manualAlecto DVM-200
Laat nu eerst het batterijpakket voor zeker 24 uur
ONAFGEBROKEN opladen.
Baby-unit:
Sluit volgens neven-
staande afbeelding de
voedingsadapter met
het ronde stekkertje aan
de onderzijde van de
baby-unit aan
voor wandmontage van de baby-unit wordt een
montagebeugel bijgeleverd
houd een afstand tussen de
baby-unit en de baby aan
van minimaal 1 meter
Baby-unit:
1. lichtsensor
2. infrarood LED’s (voor de nacht-verlichting)
3. cameralens
4. ingebouwde microfoon
5. ingebouwde luidspreker
6. + / -: om het afspeelvolume van de slaapliedjes en
de terugspreekfunctie in te stellen
7. : aan/uit schakelaar voor de baby-unit
8. controlelampje, continu opgelicht tijdens een actieve
verbinding met de ouder-unit, knippert als er geen actieve
verbinding met de ouder-unit is
9. aansluiting voedingsadapter
10. drukknop waarmee om de camera (opnieuw) aan de
ouder-unit aan te melden
11. schroefdraad (1/4”) voor de muurbeugel
DISPLAY-ICONEN:
Tijdens gebruik kunnen de volgende iconen op het beeld
getoond worden.
Verbindingsindicatie:
: goede verbinding tussen baby-unit en ouder-unit
of : matige of slechte verbinding
: verbinding weggevallen
licht op als de SCAN-functie is ingeschakeld (alleen
van toepassing bij meerdere baby-units)
licht op als de infra-rood LED’s bij de camera zijn
ingeschakeld (deze gaan automatisch aan als het bij
de camera donker wordt,
licht op als de zoom-modus ingeschakeld is
lichtopalsdenoticatietoonbijhettemperatuur
alarm is ingeschakeld
licht op als het volumeniveau op 0 (geluid uit) is
gezet
visuele geluidsindicatie:
: weinig tot geen geluid op de babykamer
: zacht tot matig geluid op de babykamer
: luid geluid op de babykamer
indicatie van het ingesteld luidsprekervolume
batterij-indicatie:
: batterij vol
: batterij leeg
: batterij wordt opgeladen
lich op als er geen batterij geplaatst, de ouder-unit
wordt nu volledig uit de adapter gevoed
PERSONALISEREN:
Diverse functies en instellingen van de DVM-200 kunt u
geheel naar eigen wens instellen of programmeren:
open het instellingen menu
/ zoek het gewenste onderdeel
open dit onderdeel
/ gebruik de toetsen of om een instelling te wijzi-
gen of te selecteren
bevestig de keuze
terug naar weergave van het camera-beeld
De volgende instellingen zijn mogelijk:
Taal
instellen van de displaytaal
Scherm
instellen van de display-helderheid (niveau 1 - niveau
5) of in/uitschakelen van de DIM-modus (automatisch
het beeld dimmen als er 10 minuten geen toets op de
camera is ingedrukt om stroom te sparen)
Slaapliedje
hier kan een van de slaapliedjes of geluiden gese-
lecteerd worden of selecteer ‘Alles spelen’ om alle
verschillende slaapliedjes en geluiden na elkaar af te
spelen
Aan/afmelden
selecteer deze optie op extra camera’s toe te voegen
of te verwijderen, zie verder het hoofdstuk ‘Multi-
camera’
Naam geven
hier kan de camera een eigen naam krijgen, u kunt
kiezen uit de standaard naam ‘CAM’ of een keuze
maken uit 6 voorgeprogrammeerde namen
Gevoeligheid
Stel hier in hoe hard de baby moet huilen voordat
het geluid en beeld (zie het volgende item) door de
ouder-unit wordt weergegeven:
Niveau 1: lage gevoeligheid, de baby moet hard
huilen voordat de babyfoon inschakelt
Niveau 2: matige gevoeligheid
Niveau 3: gemiddelde gevoeligheid
Niveau 4: hoge gevoeligheid, de babyfoon schakelt al
in bij zacht huilen van de baby
Niveau 5: VOX uitgeschakeld, de babyfoon geeft
continu het beeld en het geluid van de baby door
Geluidgeactiveerd scherm
Als deze functie op ‘Aan‘ wordt gezet en de baby
slaapt, dan wordt naast het geluid, ook het beeld uit-
geschakeld. Zodra de baby gaat huilen, worden het
beeld en het geluid weer ingeschakeld. Het inscha-
kelmoment wordt ingesteld bij de optie ‘Gevoeligheid’
(zie het voorgaande item).
Als deze functie op ‘Uit’ staat, dan is het scherm
continu ingeschakeld.
Temperatuur
Deze optie heeft betrekking op de temperatuur-
weergave in het scherm van de ouder-unit en het
eventuele alarm.
Bij [ Minimum ] en [ Maximum] kan de grens ingege-
ven worden waaronder / waarboven er een waar-
schuwing op het display getoond wordt zodra deze
limiet overschreven wordt.
Bij[Noticatie]kaningesteldwordenofbijdeze
waarschuwing een attentietoon moet klinken.
Bij [ Formaat ] wordt ingesteld of de temperatuur in
graden Celsius of in graden Fahrenheit wordt weer-
gegeven.
Noticatietoon
Hier kan ingesteld worden of er een attentietoontje
moet klinken als de batterij leeg-raakt [ Batterijtoon],
als de ouder-unit geen verbinding meer heeft met
de baby-unit [ geen link toon ] of als in SPLIT mode
een van de baby-units geluid detecteert [ Alarm in
split-weergave ]

MULTI CAMERA

INTRODUCTIE:
Op de DVM-200 ouder-unit kunt u tot maximaal 4 baby-units
(camera’s) aanmelden. Losse camera’s zijn verkrijgbaar via
de service afdeling van Alecto via 073 6411 355 (Nederland),
03 238 5666 (België) of via internet www.alectobaby.com
Fixed camera: DVM-1431
Pan/tilt camera: DVM-2001
AANMELDEN EXTRA CAMERA’S:
Neem eerst de nieuwe camera uit de verpakking, sluit de
meegeleverde voedingsadapter aan, doe deze in een stop-
contact en schakel de camera in.
Neem nu de ouder-unit om de nieuwe camera aan te melden
open het instellingen menu
/ selecteer de optie ‘Aan/afmelden CAM’
open dit onderdeel
/ selecteer ‘Aanmelden’
bevestig de keuze
/ selecteer een camera nummer dat nog vrij is
bevestig de instructie
Houd dit knopje ingedrukt totdat na
enkele seconden het power lampje op
de extra camera snel gaat knipperen.
Na enkele seconden verschijnt het
beeld van de nieuwe camera op het
scherm van de ouder-unit.
De nieuwe camera is nu aangemeld en
kan gebruikt worden.
WERKING:
Bij het inschakelen van de ouder-unit wordt het beeld van
één camera getoond. Druk herhaaldelijk op toets i boven op
de ouder-unit om achtereenvolgens:
het beeld van de volgende aangemelde camera te zien,
links boven in het beeld wordt het camera-nummer ge-
toond)
de beelden van alle aangemelde camera’s tegelijk te zien
(‘split-weergave’)
de beelden automatisch na elkaar te zien (‘scan-modus’)
Bij ‘split-weergave’:
- Het geluid is uitgeschakeld, er is geen geluid bij split-
weergave.
- Zodra er bij een van de camera’s een geluid wordt gede-
tecteerd, wordt daarvan wel een melding boven in het beeld
gedaan. Hierbij kunt u ook een attentietoontje laten klinken,
ziehetitem‘Noticatietoon‘inhethoofdstuk‘Personaliseren’.
- Het menu om instellingen te wijzigen is niet toegankelijk.
Als u een instelling wilt wijzigen, ga dan eerst terug naar de
weergave van één beeld en wijzig dan de instelling.
- In split-weergave kunt u met de knoppen , , en het
gewenste beeld selecteren (geel kader rond dit beeld) en
dan op toets drukken om dit beeld schermvullend te zien,
inclusief geluid. Na 10 seconden wordt weer overgeschakeld
naar ‘Split-weergave’.
Bij ‘scan-modus’:
- In scan-modus verschijnt ‘
boven in het beeld met links
naast dit icoon het cameranummer waarvan het beeld wordt
getoond.
- Elke 7 seconden wordt het volgend beeld schermvullend
getoond.
AFMELDEN EXTRA CAMERA’S:
Defecte camera’s of camera’s die niet meer in gebruik zijn,
kunnen als volgt afgemeld worden:
open het instellingen menu
/ selecteer de optie ‘Aan/afmelden CAM’
open dit onderdeel
/ selecteer ‘Afmelden’
bevestig de keuze
/ selecteer de camera die afgemeld moet worden
bevestig de instructie
druk nu achtereenvolgens op de toetsen en om het
afmelden te bevestigen.

FUNCTIEOVERZICHT

Ouder-unit:
1. Antenne kantel deze naar boven voor het beste
bereik
2. lampje : continu opgelicht als de ouder-unit in verbin-
ding staat met de baby-unit
knippert als de verbinding met de baby-unit
is onderbroken
lampje : continu opgelicht als de adapter is aangeslo-
ten en het batterijpakket wordt opgeladen of
op peil wordt gehouden
knippert als het batterijpakket leeg raakt en
opgeladen moet worden
uit als de adapter niet is aangesloten en het
batterijpakket nog voldoende opgeladen is
lampje : licht op als het volume van de luidspreker op
0 is ingesteld (geen geluid)
lampje : licht op als de terugspreekfunctie is geacti-
veerd
3. Ingebouwde microfoon
4. toets : 2 seconden ingedrukt houden om de ouder-
unit in of uit te schakelen
5. toets indrukken en ingedrukt houden om terug te
spreken naar de baby
6. toets indrukken om in te zoomen (het beeld iets
dichterbij halen); met de toetsen , , en
kunt u nu iets naar links, rechts, onder of
boven kijken
7. toets :
diverse functies, zie deze gebruiksaanwijzing
8. toets
diverse functies, zie deze gebruiksaanwijzing
9. toets lang indrukken om het beeld uit te schakelen
kort indrukken om het beeld van de volgen-
de camera te zien (alleen functioneel als er
meer camera’s zijn aangemeld)
toets
kort indrukken om het volgend slaapliedje af
te spelen
toets
om het afspelen van de slaapliedjes te
starten of te stoppen
PAN/TILT:
Gebruik de toetsen , , en om naar links, rechts,
onder of boven te kijken.
BEELDSCHERM AAN/UIT:
Houd toets even ingedrukt om het scherm uit te scha-
kelen (het geluid blijft).
Druk kort op een willekeurige knop van de ouder-unit om
het beeld weer in te schakelen.
Deze functie staat los van de functie om het beeld en
geluid automatisch uit te schakelen als de baby slaapt.
Zie hiervoor het item ‘Geluidgeactiveerd scherm‘ verder-
op in deze gebruiksaanwijzing.
SLAAPMUZIEKJES:
Druk kort op de ouder-unit op toets om de slaapmu-
ziekjes te starten.
Druk tijdens het afspelen op toets om het volgend
slaapliedje te selecteren; u heeft de keuze uit 5 liedjes
en 4 natuurlijke geluiden; het geselecteerde liedje wordt
herhaaldelijk afgespeeld.
Automatisch na 10 minuten stopt het afspelen van de
slaapliedjes, of druk nogmaals kort op knop om het
afspelen voortijdig te stoppen.
Het volume aan de zijde van de baby-unit kunt u regelen
met de toetsen + en -.
Zie het item ‘Slaapliedje’ in het hoofdstuk ‘Personaliseren’
om alle liedjes en geluiden automatisch na elkaar af te
spelen.
AUTOMATISCH NACHTZICHT:
In de baby-unit zitten 2 infrarood LED’s ingebouwd; deze
LED’s worden automatisch ingeschakeld als het bij de
baby-unit duister wordt en uitgeschakeld als het weer licht
wordt. Deze LED’s kunnen objecten verlichten tot een af-
stand van ongeveer 2 meter. Let op dat in het duister, dus
wanneer de nachtzicht-LED’s zijn ingeschakeld, het beeld
zwart/wit op de ouder-unit wordt weergegeven.
Attentie: infrarood licht kan niet door het menselijk oog
waargenomen worden; u kunt dus niet met het blote oog
zien dat deze LED’s zijn ingeschakeld.
TEMPERATUUR BABYKAMER:
Midden bovenin in het display wordt de temperatuur weerge-
geven van de ruimte waar de baby-unit is geplaatst.
Zie het volgende hoofdstuk om hier een minimum of maxi-
mum grens aan te koppelen met een alarm.
Let op dat de temperatuur slechts indicatief weergegeven
wordt, u moet rekening houden met een mogelijke afwijking
van + of - 2 graden.

GEBRUIKEN

IN/UITSCHAKELEN:
Ouder-unit:
Houd toets even ingedrukt om de ouder-unit in te scha-
kelen.
Nogmaals toets even ingedrukt houden om de ou-
der-unit uit te schakelen.
Baby-unit:
Schuif aan de rechterzijkant de schakelaar naar voren
om de baby-unit in te schakelen.
Schuif deze schakelaar naar achteren om de baby-unit uit
te schakelen.
VOLUME:
Ouder-unit
Druk herhaaldelijk op toets + om het ontvangstvolume te
verhogen en herhaaldelijk op toets - om het ontvangstvolu-
me te verlagen.
U heeft de keuze uit 7 volume-nivo’s en volume-uit.
In het display wordt tijdens het instellen het nivo getoond.
Het lampje bij het symbool licht op als u het volume
heeft uitgezet en het symbool licht op in het display
Bij het bereiken van het minimum of maximum nivo, klinkt
een dubbele beeptoon als indicatie dat het geluid niet
harder of zachter kan
Baby-unit
Gebruik bij de baby-unit de toetsen + en - om het afspeel-
volume van de slaapliedjes of van het terugspreken te
verhogen of te verlagen.
U heeft de keuze uit 5 volume-nivo’s en volume-uit.
Bij het bereiken van het minimum of maximum nivo, klinkt
een dubbele beeptoon als indicatie dat het geluid niet
harder of zachter kan
TERUGSPREKEN:
Druk op toets om terug te praten naar de baby-unit.
(deze toets ingedrukt houden tijdens het spreken). Het
lampje licht op tijdens de teugspreekfunctie.
Het volume aan de zijde van de baby-unit kunt u regelen
met de toetsen + en -.
Let op: als het volume op de ouder-unit op 0 (uit) staat
en u drukt op toets
, dan schakelt het volume op de
ouder-unit automatisch naar nivo 1 zodat u de reactie van
de baby kunt horen.
ZOOM: (dichterbij halen)
Druk kort op toets om in te zoomen.
Gebruik de toetsen , , en om naar links, rechts,
onder of boven te kijken.
Nogmaals kort op toets drukken om weer uit te zoomen.

SPECIFICATIES

Bereik: tot 50 meter binnenshuis
tot 300 meter buitenshuis
Voeding ouder-unit: 3.7V Lithium Polymer batterij (incl.)
model BL198555/BT298555
5VDC 1000mA voedingsadapter (incl.),
model: S006MV0500100
Voeding baby-unit: 6VDC 1000mA voedingsadapter (incl.),
model: S006MV0600100.
Frequentie: 2.4GHz, digital frequency hopping
(FHSS), 24 kanalen, auto hopping
Display 4.3” TFT LCD display
WQVGA 480x272 pixel
Oplaadduur batterij ouder-unit: ~ 6 uur *
Gebruiksduur batterij ouder-unit: 6~7 uur *
Bereik temperatuursensor: 0°C - 50°C
Nauwkeurigheid: ± 2°C (bij 25°C)
*: genoemde tijden zijn bij benadering en afhankelijk van
gebruik en instellingen en van de conditie van de batterij.
De Alecto DVM-200 voldoet aan de essentiële voorwaarden
en voorzieningen zoals omschreven in de Europese richtlijn
1999/5/EC.
De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website
www.alecto.nl
Het gebruik is toegestaan in alle landen van de EU. In
Frankrijk, Italië, Rusland en de Oekraïne is alleen gebruik
binnenhuis toegestaan.

TIPS & OPMERKINGEN

STORINGSVRIJ:
Deze beeldbabyfoon is digitaal gecodeerd. U zult dus
nooit het signaal van andere apparatuur ontvangen noch
zal het signaal van uw baby-unit(s) op de ouder-unit van
bijvoorbeeld uw buren worden getoond.
In het geval de baby-unit(s) of de ouder-unit zich in of
in de directe nabijheid van elektromagnetische velden
bevindt, dan kan het signaal (beeld of geluid) hiervan
enige hinder ondervinden. Probeer in dit geval een
andere locatie voor de baby-unit(s) of voor de ouder-unit
of verplaats, indien mogelijk, de bron van de storing.
AFLUISTEREN/AFTAPPEN:
Het afluisteren/aftappen van deze beeldbabyfoon-
signalen is vrijwel onmogelijk. Niet alleen dient men zich
in het bereik van de beeldbabyfoon te bevinden, men
heeft hier ook kostbare apparatuur voor nodig.
ONDERHOUD:
Reinig de beeldbabyfoon uitsluitend met een vochtige
doek; gebruik geen chemische reinigingsmiddelen. Vóór
het reinigen moeten de adapters losgekoppeld worden.
BEREIK:
Het bereik van de beeldbabyfoon bedraagt tot 300 meter
in het open veld en tot 50 meter in huis; het bereik is
afhankelijk van lokale omstandigheden.
VERTRAGING IN BEELD EN GELUID:
De baby-unit stuurt het beeld en geluid in digitale
blokjes naar de ouder-unit. De ouder-unit maakt van
deze signalen weer een herkenbaar beeld en een
verstaanbaar geluid. Tussen het moment van bewegen
en geluid maken en het zien / horen hiervan op de ouder
zit daardoor een kleine vertraging.
Ook het geluid en het beeld op de ouder-unit lopen niet
exact synchroon met elkaar.

DVM-200

GEBRUIKSAANWIJZING

INTRODUCTIE

De Alecto DVM-200 is een draadloos audio/video observatie
systeem, geschikt voor gebruik binnenshuis.
Naar keuze kunt u continu naar uw baby kijken en luisteren
of kunt u de babyfoon automatisch laten inschakelen als de
baby gaat huilen.
ATTENTIE
Alvorens u de set in gebruik gaat nemen, eerst alle
eventuele beschermingsfolie van de ouder-unit en de
baby-unit afhalen.

INSTALLEREN

Ouder-unit:
Schuif de achterwand van de
ouder-unit af
Plaats volgens nevenstaande
afbeelding het oplaadbare
batterijpakket
schuif de achterwand terug op
de ouder-unit
Sluit tot slot de voedingsadapter met het platte stekkertje op
de ouder-unit aan en doe de adapter in een 230V stopcon-
tact.
3
8
7
6
5
4
2
1
9
10
11
12
13
14
10. toets + verhogen van het volume
11. toets - verlagen van het volume
12. toets
om het menu te openen en de keuze te
bevestigen
13. toets : diverse functies, zie deze gebruiksaanwijzing
14. toets : diverse functies, zie deze gebruiksaanwijzing
15. standaard
16. ingebouwde luidspreker
17. aansluiting voedingsadapter
15
17
16
v1.0
VOL
O
N
/OF
F
(3 feet)
>1m
1
2
3
6
5
4
7
9
8
11
10

View the manual for the Alecto DVM-200 here, for free. This manual comes under the category Baby Monitors and has been rated by 2 people with an average of a 9.7. This manual is available in the following languages: English. Do you have a question about the Alecto DVM-200 or do you need help? Ask your question here

Need help?

Do you have a question about the Alecto and the answer is not in the manual? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the problem and your question. The better your problem and question is described, the easier it is for other Alecto owners to provide you with a good answer.

Number of questions: 0

General
Alecto
DVM-200 | DVM-200
Baby Monitor
English
User manual (PDF)

Can't find the answer to your question in the manual? You may find the answer to your question in the FAQs about the Alecto DVM-200 below.

Is your question not listed? Ask your question here

No results