AudioSonic SK-1506 manual

AudioSonic SK-1506
6.6 · 1
PDF user manual
 · 2 pages
English
user manualAudioSonic SK-1506
EN
Instruction Manual
NL
Gebruiksaanwijzing
FR
Mode d’emploi
DE
Bedienungsanleitung
ES
Manual de instrucciones
PT
Manual de Instruções
IT
Istruzioni per l’uso
SV
Bruksanvisning
PL
Instrukcja obsługi
CS
Návod na použití
SK
Návod na použitie

S p e a k e r

Bluetooth - Rechargeable battery

SK-1504

SK-1505

SK-1506

POWER
ON OFF
PAIR
1
2
3 4 5 6
PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES /
TEILEBESCHREIBUNG / DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO DOS
COMPONENTES / DESCRIZIONE DELLE PARTI / BESKRIVNING AV DELAR /
OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SÚČASTÍ
SERVICE.TRISTAR.EU
Tristar Europe B.V. | Jules Verneweg 875015 BH Tilburg | The Netherlands
[WEEE LOGO]

ENInstruction manual

SAFETY
• Rechargeable battery is only to be charged
under adult supervision.
• Only use the supplied USB cable to charge
the battery. Improper charging may damage
the battery and the device.
• Do not attempt to open the rechargeable
battery or battery pack. There aren't
serviceable parts inside.
• Should a battery leak, the device may become
damaged. Clean the battery compartment
immediately, avoiding touching your skin.
• Keep the battery out of reach from children. If
swallowed, consult a physician immediately.
• Avoid storing the battery in extremely hot or
cold environment. A device with a hot or cold
battery may not work temporarily, even when
the battery is fully charged.
• Do not dispose battery in a fire as it may
explode. Battery may also explode if
damaged. Please dispose it according to local
regulation. Do not dispose it as household
waste.
PARTS DESCRIPTION
1. Power switch
2. Pair button
3. Aux input
4. Micro USB charging port
5. Battery Indicator
6. Pairing/Line In Indicator
Status
Indicator
Power Off
No light
Charging
Red Light
Fully charged
No light
Line in
Green light
Low Battery
Red flashing light
Searching
Blue flashing light
Paired
Blue light
BEFORE THE FIRST USE
Please charge the battery for at least 8 hours before your first use of
device.
If the device is not used for a long period of time, the battery may be
out of power. Please charge the battery.
Connect the supplied USB-cable to the speaker and an external power
source. During charging the indicator will be red.
USE
Bluetooth playback
Turn on the device by using the ON/OFF switch.
The LED indicator will flash to indicate the unit is on and waiting for
paring. It will remain lit when paired.
Turn on your Bluetooth device, search the speaker in the list of visible
bluetooth devices and choose to pair. (If your Bluetooth device ask a
password, please insert “0000”.)
Follow the instructions for pairing a Bluetooth device. Use the native
controls on the connected Bluetooth Device to select a track. To play
or pause the selected track, use the native controls on the connected
Bluetooth Device or press the Play/Pause button. Audio played
through the connected Bluetooth device will now be heard through the
speakers.
After initial pairing, the unit will stay paired unless unpaired manually
by the user. If problems arise with pairing, press the Pair button to
begin pairing again.
Aux playback
Connect your external device to the unit by using a standard 3,5mm
line-in cable.
The connection is made, you can start playback on your external
device.
CLEANING AND MAINTENANCE
Clean the appliance with a damp cloth. Never use harsh and abrasive
cleaners, scouring pad or steel wool, which damages the device.
Never immerse the electrical device in water or any other liquid. The
device is not dishwasher proof.
GUARANTEE
This product is guaranteed for 24 months granted. Your warranty is
valid if the product is used in accordance to the instructions and for the
purpose for which it was created. In addition, the original purchase
(invoice, sales slip or receipt) is to be submitted with the date of
purchase, the name of the retailer and the item number of the product.
For the detailed warranty conditions, please refer to our service
website: www.service.tristar.eu
ENVIRONMENT
This appliance should not be put into the domestic garbage at
the end of its durability, but must be offered at a central point for the
recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on
the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to
this important issue. The materials used in this appliance can be
recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an
important push to the protection of our environment. Ask your local
authorities for information regarding the point of recollection.
This product is in compliance with the essential requirements and other
relevant provisions of the R&TTE directive 1999/5/EC.
Support
You can find all available information and spare parts at
service.tristar.eu!

NLGebruiksaanwijzing

VEILIGHEID
• De oplaadbare batterij mag alleen onder
toezicht van een volwassene worden
opgeladen.
• Gebruik voor het opladen van de accu alleen
de meegeleverde USB-kabel. Wanneer de
accu op onjuiste wijze wordt opgeladen kan
dat beschadiging van de accu en van het
toestel tot gevolg hebben.
• Probeer niet de oplaadbare batterij of de accu
open te maken. Er bevinden zich binnenin geen
onderdelen waaraan u onderhoud kunt
uitvoeren.
• Als een accu gaat lekken, dan kan dat
beschadiging van het toestel tot gevolg hebben.
Maak het accuvak onmiddellijk schoon, raak
vervuilde onderdelen niet met blote handen
aan.
• Houd de accu buiten bereik van kinderen.
Raadpleeg onmiddellijk een arts, als de accu
wordt ingeslikt.
• Berg de accu niet op in een zeer warme of zeer
koude omgeving. Een toestel met een warme of
koude accu zal misschien tijdelijk niet werken,
ook niet als de accu volledig is opgeladen.
• Gooi een accu niet in het vuur omdat deze kan
ontploffen. De accu kan ontploffen wanneer
deze is beschadigd. Bied de accu aan voor
afvalverwerking volgens lokale voorschriften.
Gooi de accu nooit bij het normale huisvuil.
ONDERDELENBESCHRIJVING
1. Aan/uit-schakelaar
2. Koppelknop
3. Aux-ingang
4. Micro-USB-oplaadpoort
5. Indicatielampje batterij
6. Indicatielampje koppelen/lijningang
Status
Indicatielampje
Uitgeschakeld
Geen lampje
Opladen
Rood lampje
Volledig opgeladen
Geen lampje
Lijningang
Groen lampje
Batterij bijna leeg
Rood knipperend lampje
Zoeken
Blauw knipperend lampje
Gekoppeld
Blauw lampje
VOORAFGAAND AAN HET EERSTE GEBRUIK
Laad de accu ten minste 8 uur lang op voordat u het toestel voor de
eerste keer in gebruik neemt.
Als het toestel lang niet is gebruikt, zal de accu misschien leeg zijn. Laad
de accu op.
Sluit de meegeleverde USB-kabel aan op de luidspreker en een externe
voedingsbron. Tijdens het opladen is de indicator rood.
GEBRUIK
Bluetooth afspelen
Druk op de aan/uitschakelaar om het apparaat in gang te zetten.
De LED-indicator knippert om aan te geven dat het toestel aan staat en
wacht om gekoppeld te worden. Het lampje blijft branden eenmaal
gekoppeld.
Schakel uw Bluetooth-apparaat in. Zoek de luidspreker in de lijst van
zichtbare Bluetooth-apparaten en kies koppelen. (Voer als uw Bluetooth-
apparaat om een wachtwoord vraagt '0000' in.)
Volg de instructies voor het koppelen van een Bluetooth-toestel.
Selecteer met de bedieningstoetsen op het aangesloten Bluetooth-
toestel een nummer. Gebruik voor het afspelen of tijdelijk stopzetten van
het gekozen nummer de bedieningstoetsen op het aangesloten
Bluetooth-toestel of druk op de knop Afspelen/Pauze. Het via het
aangesloten Bluetooth-toestel afgespeelde geluid klinkt nu via de
luidsprekers.
Als het apparaat bij het eerste gebruik is gekoppeld, blijft het gekoppeld,
tenzij de gebruiker het apparaat handmatig afkoppelt. Druk in geval van
problemen met het koppelen op de knop Koppelen om het koppelen
nogmaals uit te voeren.
Aux afspelen
Sluit uw externe apparaat aan door middel van een standaard 3,5mm
stekker.
De verbinding is gemaakt. U kunt beginnen met afspelen op uw externe
apparaat.
REINIGING EN ONDERHOUD
Reinig het apparaat met een vochtige doek. Gebruik nooit agressieve en
schurende schoonmaakmiddelen, schuursponzen of staalwol; dit
beschadigt het apparaat.
Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen. Het
apparaat is niet vaatwasserbestendig.
GARANTIE
Op dit product wordt een garantie van 24 maanden verleend. Uw
garantie is geldig indien het product is gebruikt in overeenstemming met
de gebruiksaanwijzing en voor het doel waarvoor het gemaakt is. Tevens
dient de originele aankoopbon (factuur, kassabon of kwitantie) te worden
overlegd met daarop de aankoopdatum, de naam van de retailer en het
artikelnummer van het product.
Voor uitgebreide garantievoorwaarden verwijzen wij u naar onze
servicewebsite: www.service.tristar.eu
MILIEU
Dit apparaat mag aan het einde van de levensduur niet bij het
normale huisafval worden gedeponeerd, maar moet bij een speciaal
inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparaten
worden aangeboden. Het symbool op het apparaat, in de
gebruiksaanwijzing en op de verpakking attendeert u hierop. De in het
apparaat gebruikte materialen kunnen worden gerecycled. Met het
recyclen van gebruikte huishoudelijke apparaten levert u een belangrijke
bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale
overheid naar het inzamelpunt.
Dit product voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante
bepalingen van R&TTE-richtlijn 1999/5/EG.
Support
U kunt alle beschikbare informatie en reserveonderdelen vinden op
service.tristar.eu!

FRManuel d'instructions

SÉCURITÉ
• La batterie rechargeable doit uniquement être
chargée sous la supervision d'un adulte.
• Utilisez uniquement le câble USB fourni pour
charger la batterie. Une charge incorrecte peut
endommager la batterie et l'appareil.
• Ne tentez pas d'ouvrir la batterie ou le pack-
batterie rechargeable. Ils ne contiennent
aucune pièce d'entretien.
• En cas de fuite de la batterie, l'appareil peut
s'endommager. Nettoyez immédiatement le
compartiment de batterie en évitant tout contact
avec la peau.
• Maintenez la batterie hors de portée des
enfants. En cas d'ingestion, consultez
immédiatement un médecin.
• Évitez de stocker la batterie dans un endroit
extrêmement chaud ou froid. Un appareil avec
une batterie chaude ou froide peut ne pas
fonctionner temporairement même si la batterie
est chargée à fond.
• Ne mettez pas la batterie au rebut dans un feu
car elle peut exploser. Une batterie peut aussi
exploser si elle est endommagée. La mise au
rebut doit respecter la réglementation locale. Ne
mettez pas au rebut avec les déchets
ménagers.
DESCRIPTION DES PIÈCES
1. Interrupteur d'alimentation
2. Bouton de pairage
3. Entrée Aux
4. Port de charge micro-USB
5. Voyant de la batterie
6. Témoin de pairage /entrée de ligne
Statut
Indicateur
Arrêt
Aucun voyant
Charge
Voyant rouge
Charge maxi.
Aucun voyant
Entrée de ligne
Voyant vert
Batterie faible
Voyant rouge clignotant
Recherche
Voyant bleu clignotant
Pairé
Indicateur bleu
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
Chargez votre batterie au moins 8 heures avant la première utilisation de
l'appareil.
Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, la batterie
peut être déchargée. Chargez la batterie.
Connectez le câble USB fourni au haut-parleur et à une source
d'alimentation externe. Durant la charge, l'indicateur devient rouge.
UTILISATION
Lecture Bluetooth
Allumer l’appareil à l’aide de l’interrupteur ON/OFF.
L'indicateur LED clignote pour indiquer que l'unité est allumée et attend
l'appariement. Elle reste allumé après l'appariement.
Allumez votre dispositif Bluetooth. Recherchez le haut-parleur dans la
liste des dispositifs Bluetooth visibles et sélectionnez le pairage. (Si votre
appareil Bluetooth demande un mot de passe, saisissez “0000”.)
Suivez les instructions de pairage d'un appareil Bluetooth. Utilisez les
commandes natives de l'appareil Bluetooth connecté pour sélectionner
une piste. Pour la lecture ou une pause de la piste sélectionnée, utilisez
les commandes natives de l'appareil Bluetooth connecté ou appuyez sur
le bouton Lecture/Pause. L'audio lu via l'appareil Bluetooth connecté est
maintenant audible via les hauts-parleurs.
Après le pairage initial, l'unité reste associée sauf en cas de
désactivation manuelle du pairage par l'utilisateur. En cas de problème
de pairage, appuyez sur le bouton de pairage pour recommencer le
processus de pairage.
Lecture Aux
Branchez votre dispositif externe à l'appareil en utilisant un câble normal
d'entrée de 3,5 mm.
La connexion est effectuée, il vous est possible de commencer la lecture
de votre dispositif externe.
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide. N'utilisez pas de produits
nettoyants agressifs ou abrasifs, de tampons à récurer ou de laine de
verre, ceux-ci pourraient endommager l'appareil.
N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ni aucun autre liquide. L'appareil
ne peut pas être nettoyé en lave-vaisselle.
GARANTIE
Ce produit est garanti pour une période de 24 mois. Votre garantie est
valable si le produit est utilisé selon les instructions et pour l'usage
auquel il est destiné. De plus, la preuve d'achat d'origine (facture, reçu
ou ticket de caisse) doit être présentée, montrant la date d'achat, le nom
du détaillant et le numéro d'article du produit.
Pour connaître les conditions de garantie détaillées, veuillez consulter
notre site Internet de service: www.service.tristar.eu
ENVIRONNEMENT
Cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers à la
fin de sa durée de vie, il doit être remis à un centre de recyclage pour les
appareils électriques et électroniques. Ce symbole sur l'appareil, le
manuel d'utilisation et l'emballage attire votre attention sur un point
important. Les matériaux utilisés dans cet appareil sont recyclables. En
recyclant vos appareils, vous contribuez de manière significative à la
protection de notre environnement. Renseignez-vous auprès des autorités
locales pour connaître les centres de collecte des déchets.
Ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions
connexes de la directive R&TTE 1999/5/CE.
Support
Vous pouvez trouver toutes les informations et pièces de rechange sur
service.tristar.eu!

DEBedienungsanleitung

SICHERHEIT
• Die wiederaufladbare Batterie darf nur unter der
Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen
werden.
• Verwenden Sie zum Aufladen der Batterie nur
das mitgelieferte USB-Kabel. Ein falsches
Laden kann die Batterie und das Gerät
beschädigen.
• Versuchen Sie nicht, die wiederaufladbare
Batterie oder das Batteriepaket zu öffnen. Es
sind keine zu wartenden oder reparablen Teile
im Innern.
• Sollte eine Batterie auslaufen, kann das Gerät
beschädigt werden. Reinigen Sie das
Batteriefach unverzüglich und vermeiden Sie
einen Hautkontakt.
• Halten Sie die Batterie außerhalb der
Reichweite von Kindern. Suchen Sie beim
Verschlucken unverzüglich einen Arzt auf.
• Vermeiden Sie eine Lagerung der Batterie in
einer extrem heißen oder kalten Umgebung. Ein
Gerät mit einer heißen oder kalten Batterie
arbeitet möglicherweise vorübergehend nicht,
selbst wenn die Batterie vollständig aufgeladen
wurde.
• Entsorgen Sie die Batterie nicht in einem Feuer,
da sie explodieren kann. Die Batterie kann
explodieren, wenn sie beschädigt ist. Entsorgen
Sie sie bitte den regionalen Richtlinien
entsprechend. Entsorgen Sie sie nicht als
Haushaltsabfall.
TEILEBESCHREIBUNG
1. Betriebsschalter
2. Kopplungstaste
3. AUX-Eingang
4. Micro USB-Ladeanschluss
5. Batterieanzeige
6. Kopplungs-/Line In-Anzeige
Status
Anzeige
Strom aus
Kein Licht
Laden
Rotes Licht
Voll aufgeladen
Kein Licht
Line in
Grünes Licht
Batterie schwach
Rot blinkendes Licht
Suchvorgang
Blau blinkendes Licht
Gekoppelt
Blaues Licht
VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH
Bitte laden Sie die Batterie mindestens 8 Stunden vor dem ersten
Gebrauch des Geräts.
Wird das Gerät einen längeren Zeitraum nicht verwendet, kann die
Batterie leer sein. Bitte laden Sie die Batterie.
Verbinden Sie das mitgelieferte USB-Kabel mit dem Lautsprecher und
einer externen Stromquelle. Während des Ladevorgangs leuchtet die
Anzeige rot.
GEBRAUCH
Bluetooth-Wiedergabe
Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie dem EIN/AUS-Schalter betätigen.
Die LED-Anzeige blinkt, um anzuzeigen, dass das Gerät eingeschaltet
ist und auf die Kopplung wartet. Nach erfolgreicher Kopplung bleibt die
LED an.
Schalten Sie Ihr Bluetooth-Gerät ein, suchen Sie den Lautsprecher in der
Liste der sichtbaren Bluetooth-Geräte und wählen Sie Kopplung. (Falls
Ihr Bluetooth-Gerät nach einem Passwort fragt, geben Sie bitte "0000"
ein.)
Halten Sie sich an die Anweisungen zur Kopplung eines Bluetooth-
Geräts. Verwenden Sie die geräteeigenen Bedienelemente des
verbundenen Bluetooth-Geräts, um einen Titel auszuwählen. Um den
gewählten Titel wiederzugeben oder anzuhalten, verwenden Sie die
geräteeigenen Bedienelemente des verbundenen Bluetooth-Geräts oder
drücken Sie auf die Wiedergabe/Pause-Taste. Nun können Sie Audio,
das über das verbundene Bluetooth-Gerät wiedergegeben wird, über die
Lautsprecher hören.
Nach der anfänglichen Kopplung bleibt das Gerät gekoppelt, es sei
denn, es wird manuell vom Benutzer entkoppelt. Falls Probleme mit der
Kopplung auftreten, drücken Sie auf die Kopplungstaste, um die
Kopplung erneut zu beginnen.
Aux-Wiedergabe
Ein externes Gerät mit einem Standard 3,5 mm Line-In-Kabel mit der
Einheit verbinden.
Die Verbindung ist hergestellt, Sie können die Wiedergabe auf Ihrem
externen Gerät starten.
REINIGUNG UND PFLEGE
Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie
niemals scharfe oder scheuernde Reiniger, Topfreiniger oder Stahlwolle.
Dies würde das Gerät beschädigen.
Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
Das Gerät in nicht spülmaschinenfest.
GARANTIE
Dieses Produkt hat eine Garantie von 24 Monaten. Der
Garantieanspruch gilt nur, wenn das Produkt gemäß den Anweisungen
und gemäß dem Zweck, für den es konzipiert wurde, benutzt wird. Der
Original-Kaufbeleg (Rechnung, Beleg oder Quittung) muss zusammen
mit dem Kaufdatum, dem Namen des Einzelhändlers und der
Artikelnummer des Produktes eingereicht werden.
Detaillierte Informationen über die Garantiebedingungen finden Sie auf
unserer Service-Website unter: www.service.tristar.eu
UMWELT
Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebenszeit nicht im Hausmüll
entsorgt werden, sondern muss an einer Sammelstelle für das Recyceln
von elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräten abgegeben
werden. Das Symbol auf dem Gerät, in der Bedienungsanleitung und auf
der Verpackung macht Sie auf dieses wichtige Thema aufmerksam. Die in
diesem Gerät verwendeten Materialien können recycelt werden. Durch
das Recyceln gebrauchter Haushaltsgeräte leisten Sie einen wichtigen
Beitrag zum Umweltschutz. Fragen Sie Ihre örtliche Behörde nach
Informationen über eine Sammelstelle.
Dieses Produkt entspricht den wesentlichen Anforderungen sowie anderen
geltenden Vorschriften der Richtlinie R&TTE 1999/5/EC.
Support
Sämtliche Informationen und Ersatzteile finden Sie unter service.tristar.eu!

ESManual de instrucciones

SEGURIDAD
• La batería recargable solo debe cargarse bajo
la supervisión de un adulto.
• Utilice únicamente el cable USB para cargar la
batería. La carga incorrecta puede dañar la
batería y el dispositivo.
• No intente abrir la batería recargable ni la
batería. No hay piezas reparables en el interior.
• En caso de fugas de la batería, el dispositivo
puede resultar dañado. Limpie inmediatamente
el compartimento de la batería, evitando el
contacto con la piel.
• Mantenga la batería fuera del alcance de los
niños. En caso de ingestión, consulte con un
médico inmediatamente.
• Evite almacenar la batería en un entorno
extremadamente caliente o frío. Un dispositivo
con una batería caliente o fría puede no
funcionar temporalmente, incluso cuando la
batería está totalmente cargada.
• No deseche la batería en un fuego ya que
puede explotar. La batería también puede
explotar si sufre daños. Deséchela de
conformidad con los reglamentos locales. No la
deseche con la basura doméstica.
DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES
1. Interruptor de encendido
2. Botón de emparejamiento
3. Entrada Aux
4. Puerto de carga micro USB
5. Indicador de batería
6. Indicador de emparejamiento/entrada de línea
Estado
Indicador
Apagado
Sin luz
Carga
Luz roja
Totalmente cargado
Sin luz
Entrada de línea
Luz verde
Pocas pilas
Luz roja intermitente
Buscando
Luz azul intermitente
Emparejado
Luz azul
ANTES DEL PRIMER USO
Cargue la batería durante al menos 8 horas antes de utilizar el
dispositivo por primera vez.
Si el dispositivo no se utiliza durante un periodo prolongado de tiempo,
la batería puede agotarse. Cargue la batería.
Conecte el cable USB suministrado al altavoz y a una fuente de
alimentación externa. Durante la carga, el indicador estará rojo.
USO
Reproducción Bluetooth
Encienda el aparato mediante el interruptor de encendido/apagado.
El indicador LED parpadeará para indicar que la unidad está encendida
y esperando para emparejarse. Permanecerá encendida cuando esté
emparejada.
Encienda su dispositivo Bluetooth, busque el altavoz en la lista de
dispositivos Bluetooth visibles y elija emparejar. (Si su dispositivo
Bluetooth le pide una contraseña, introduzca “0000”.)
Siga las instrucciones para emparejar un dispositivo Bluetooth. Utilice
los controles nativos del dispositivo Bluetooth conectado para
seleccionar una pista. Para reproducir o poner en pausa la pista
seleccionada, utilice los controles nativos del dispositivo Bluetooth
conectado o apriete el botón Reproducción/pausa. El audio reproducido
por el dispositivo Bluetooth conectado ahora se escuchará por los
altavoces.
Tras el emparejamiento inicial, la unidad permanecerá emparejada hasta
que el usuario la desempareje manualmente. Si surgen problemas con
el emparejamiento, pulse el botón de emparejamiento para empezar de
nuevo el emparejamiento.
Reproducción Aux
Conecte el dispositivo externo a la unidad con un cable de entrada de
línea estándar de 3,5 mm.
Cuando se realice la conexión podrá iniciar la reproducción en el
dispositivo externo.
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Limpie el aparato con un paño húmedo. No utilice productos de limpieza
abrasivos o fuertes, estropajos o lana metálica porque se podría dañar el
aparato.
No sumerja nunca el aparato en agua o cualquier otro líquido. El aparato
no se puede lavar en el lavavajillas.
GARANTÍA
Este producto cuenta con 24 meses de garantía. Su garantía es válida si
el producto se utiliza de acuerdo con las instrucciones y el propósito
para el que se creó. Además, debe enviarse un justificante de la compra
original (factura, tíquet o recibo) en el que aparezca la fecha de la
compra, el nombre del vendedor y el número de artículo del producto.
Para más detalles sobre las condiciones de la garantía, consulte la
página web de servicio: www.service.tristar.eu
MEDIO AMBIENTE
Este aparato no debe desecharse con la basura doméstica al final
de su vida útil, sino que se debe entregar en un punto de recogida para el
reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Este símbolo en el aparato,
manual de instrucciones y embalaje quiere atraer su atención sobre esta
importante cuestión. Los materiales utilizados en este aparato se pueden
reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a
fomentar la protección del medioambiente. Solicite más información sobre
los puntos de recogida a las autoridades locales.
Este producto es conforme con los requisitos esenciales y otras
disposiciones relevantes de la Directiva sobre equipos radioeléctricos y
equipos terminales de telecomunicación 1999/5/CE.
Soporte
¡Puede encontrar toda la información y recambios en service.tristar.eu!

PTManual de Instruções

SEGURANÇA
• A bateria recarregável deve apenas ser
carregada sob a supervisão de um adulto.
• Utilize apenas o cabo USB fornecido para
carregar a bateria. Um carregamento
inadequado pode danificar a bateria e o
dispositivo.

View the manual for the AudioSonic SK-1506 here, for free. This manual comes under the category cradles & docking stations and has been rated by 1 people with an average of a 6.6. This manual is available in the following languages: English. Do you have a question about the AudioSonic SK-1506 or do you need help? Ask your question here

Need help?

Do you have a question about the AudioSonic and the answer is not in the manual? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the problem and your question. The better your problem and question is described, the easier it is for other AudioSonic owners to provide you with a good answer.

Number of questions: 0

When performance is your priority, rely on proven, trusted technology. With the cylindrical lithium-ion battery cell you...
General
AudioSonic
SK-1506 | SK-1506
cradle / docking station
8713016031419
English
Manual (PDF)
Performance
Remotely operatedYes
Recommended usageUniversal
Plug and PlayYes
Loudspeakers
Audio output channels- channels
Number of speakers-
Number of drivers-
Audio
RMS rated power3 W
Ports & interfaces
Connectivity technologyWireless
Bluetooth range10 m
AUX inYes
USB charging portYes
BluetoothYes
USB connectivityYes
3.5 mm connectorYes
Design
Product type-
Product designCylinder
Product colourBlue, Grey
Built-in displayNo
LED indicatorsCharging, Power, Status
Carrying handle(s)No
Other features
BacklightNo
Built-in flashlightNo
Weight & dimensions
Width- mm
Depth- mm
Height- mm
Weight150 g
Packaging data
Package width90 mm
Package depth90 mm
Package height90 mm
Package weight200 g
Package typeBox
Packaging content
ManualYes
Cables includedUSB
Logistics data
Master (outer) case width198 mm
Master (outer) case length198 mm
Master (outer) case height123 mm
Products per master (outer) case4 pc(s)
Master (outer) case gross weight2000 g
Shipping (inner) case GTIN (EAN/UPC)8713016031426
Products per pallet1368 pc(s)
Power
Power source typeBattery
Battery typeBuilt-in
Battery life (max)4 h
Battery technologyLithium-Ion (Li-Ion)
Battery capacity400 mAh
USB chargingYes
show more

Can't find the answer to your question in the manual? You may find the answer to your question in the FAQs about the AudioSonic SK-1506 below.

What is the weight of the AudioSonic SK-1506?

The AudioSonic SK-1506 has a weight of 150 g.

What is the height of the AudioSonic SK-1506?

The AudioSonic SK-1506 has a height of - mm.

What is the width of the AudioSonic SK-1506?

The AudioSonic SK-1506 has a width of - mm.

What is the depth of the AudioSonic SK-1506?

The AudioSonic SK-1506 has a depth of - mm.

Is the manual of the AudioSonic SK-1506 available in English?

Yes, the manual of the AudioSonic SK-1506 is available in English .

Is your question not listed? Ask your question here

No results