Bosch TR 12 manual

Bosch TR 12
5.6 · 1
PDF user manual
 · 2 pages
English
user manualBosch TR 12
Latviski
Telpas temperatras regulators divpoz¥ciju deg∫a regulï‰anai vienpakÇpju apkures iekÇrtÇs, cirkulÇcijas sk¿a vad¥bai u. c.·o aparÇtu dr¥kst instalït tikai speciÇlists, ievïrojot apvalka vÇkÇ eso‰o shïmu. Ievïrot spïkÇ eso‰os dro‰¥bas noteikumus.AizsargizolÇcija atbilst pras¥bÇm (pïc VDE 0100),ja tiek montÇta uz gludas, nevado‰as un nedego‰as pamatnes. Neatkar¥gi montïjamais telpas temperatras regulators paredzïts temperatras regulï‰anai tikai sausÇs, slïgtÇs telpÇs. Bez tam, saska¿Ç ar VDE 0875 resp. EN 55014 tas neizraisa radiosignÇlu traucïjumus un darbojas atbilsto‰i darb¥bas veidam 1 C.Pie∫aujamais relat¥vais gaisa mitrums telpÇ: max 95 %, bez kondensÇta.GrieÏot temperatras ieregulï‰anas pogu ar roku, slïguma punkts ir zemÇk nekÇ tad, ja temperatras regulators darbojas patstÇv¥gi.
Slïguma punkta precizitÇte tiek sasniegta kad regulators darbojies apm. 1-2 stundas.


 !"#$%&'()*+',-./0',123456$789:;<=>8?@A',B+CDE
VDE
0875
F
EN
55
014
GHI0JKL"6MCNOIPQRST
1
C
UVWXYZ[\&]^
95
%
_`abcbd&Iefghiajk&lmnefgoZ1^p
1-2
q&rstuvwR
Magyarország
Robert Bosch Kft.Termotechnika ÜzletágH-1103 BudapestGyömro´´i út 120.
43 13-9 09, Fax 43 13-8 27
Hrvatska
Robert Bosch d. o. o.Toplinska tehnika Junkersâulineãka cesta 4410040 Zagreb
+385-1-2988-676Fax +385-1-266-897
BOSCH
xyxy
xyxy
Bosch GroupDivision Thermotechnology
xyz{|a}~
Sales Far East Pacific
2
thermotechnik.asia@bosch.com

TR 12

6 720 610 932 (01.11) OSW
6 720 610 134-00.2O

2
6 720 610 118-02.1O

3
6 720 610 118-03.1O
60 mm

1
75 mm75 mm27,5 mm0,3 m0,3 m1,2 - 1,5 m0,6 m
6 720 610 118-01.1O
MontageMountingMontageMontajeMontaggioMontagemMontage
Montaj
Montaz
MontáÏNamestitev
Szerelés
MontáÏMontaÏa
Монтаж
MontÇÏa',#',#',#',#
Elektrischer AnschlussElectrical ConnectionBranchement électriqueConexión eléctricaCollegamento elettricoLigação eléctricaElectrische aansluiting
Elektrik Baπlant∂s∂
Przylacze elektryczne
Elektrické pfiipojeníElektriãna prikljuãitev
Elektromos csatlakoztatás
Elektrické pripojenieElektriãni prikljuãak
Электрическое подсоединение
Elektriskais pieslïgums6r!#6r!#6r!#6r!#
EinstellungAdjustmentRéglageAjusteImpostazioneComandoInstelling
Ayar
Obsluga
NastaveníNastavitev
Beállítás
NastaveniePode‰avanje
Регулировка
Ieregulï‰ana
°C min: 1 ... 6 = 5 °C ... 30 °C°C max: 1 ... 6 = 5 °C ... 30 °C

N 1 2
RF
0-1
TR 12
N
230 V - ACmin. 1,5 mm
2
max. 10(4) A
L
6 720 610 118-04.1O
4

°C max°C min
6 720 610 118-05.1O
5
BBT Thermotechnik GmbHP.O. Box 1309D-73243 Wernau/Germany
www.bbt-thermotechnik.de

User manual

View the manual for the Bosch TR 12 here, for free. This manual comes under the category Thermostat and has been rated by 1 people with an average of a 5.6. This manual is available in the following languages: English. Do you have a question about the Bosch TR 12 or do you need help? Ask your question here

Need help?

Do you have a question about the Bosch TR 12 and the answer is not in the manual? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the problem and your question. The better your problem and question is described, the easier it is for other Bosch TR 12 owners to provide you with a good answer.

Number of questions: 0

Bosch TR 12 specifications

Below you will find the product specifications and the manual specifications of the Bosch TR 12.

General
Brand Bosch
Model TR 12
Product Thermostats
Language English
Filetype manual_type_manual (PDF)

Questions & answers

Can't find the answer to your question in the manual? You may find the answer to your question in the FAQs about the Bosch TR 12 below.

Is your question not listed? Ask your question here

No results