Philips BT50 manual

Philips BT50
6.6 · 1
PDF user manual
 · 2 pages
English
user manualPhilips BT50
Philips BT25
Philips BT50
Short user manual
www.philips.com/support
Always there to help you
Register your product and get support at
Question?
Contact
Philips
Question?
Contact
Philips
Question?
Contact
Philips
EN Short User Manual
CS Krátkáuživatelskápříručka
DAKortbrugervejledning
DEKurzanleitung
EL Σύντομοεγχειρίδιοχρήσης
ES Manualdeusuariocorto
FI Lyhytkäyttöopas
FR Brefmoded’emploi
HURövidhasználatiútmutató
IT Manualedell’utentebreve
KO 요약 사용 설명서
Specications are subject to change without notice.
2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.
This product has been manufactured by, and is sold under
the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson
Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used
under license from Koninklijke Philips N.V.
BT25_BT50_00 _Short User Manual_V4.0

Always there to help you

Register your product and get support at

www.philips.com/support

EN
Note: 1)Beforeuse,fullychargethebuilt-inbattery.
2)Afteruse,slidetheswitchtoOFFtoturnoffthespeaker.
LED indicator behavior
Under charging Fully charged
OFFmode Flashingwhite Off
Audio-in
mode
Flashingwhite Solidwhite
Bluetooth
mode
Flashingblueorsolid
blue(dependingon
Bluetoothconnection
status)
Flashingblueorsolid
blue(depending
on Bluetooth
connectionstatus)
CS
Poznámka: 1)Předpoužitímpřístrojeplněnabijte
vestavěnoubaterii.2)Popoužitípřístrojepřepnutím
posuvníkudopolohyOFFvypnětereproduktor.
Chování kontrolky LED
Probíhá nabíjení Plně nabitá baterie
Režim„OFF Blikajícíbílá Zhasnutá
Režim
AUDIO IN
Blikajícíbílá Svítícíbílá
Režim
Bluetooth
Blikajícínebosvítící
modrá(vzávislosti
nastavupřipojení
Bluetooth)
Blikajícínebosvítící
modrá(vzávislosti
nastavupřipojení
Bluetooth)
DA
Bemærk: 1)Førbrugskalduopladedetindbyggede
batterihelt.2)Efterbrugskalduskubbeskydekontakten
tilOFFforatslukkeforhøjttaleren.
LED-indikatorfunktioner
Under opladning Fuldt opladet
"OFF"-tilstand Blinkerhvidt Fra
"AUDIO IN"-
tilstand
Blinkerhvidt Konstanthvid
"Bluetooth"-
tilstand
Blinkerblåteller
lyser konstant
blåt(afhængigt
afBluetooth-
forbindelsensstatus)
Blinkerblåteller
lyser konstant
blåt(afhængigt
afBluetooth-
forbindelsensstatus)
DE
Hinweis: 1)LadenSievorderVerwendungden
integriertenAkkuvollständigauf.2)SchiebenSienach
derVerwendungdenSchiebeschalteraufOFF,umden
Lautsprecherauszuschalten.
LED-Anzeige
Wird aufgeladen Vollständig aufgeladen
Modus"OFF" Weißblinkend Aus
Modus
"AUDIO IN"
Weißblinkend Weißleuchtend
Modus
"Bluetooth"
Blaublinkend
oderdurchgehend
blauleuchtend(je
nachBluetooth-
Verbindungsstatus)
Blaublinkend
oderdurchgehend
blauleuchtend(je
nachBluetooth-
Verbindungsstatus)
EN
Play from Bluetooth-enabled devices

1 Slidetheswitchto .

» TheLEDindicatorashesblue.

2 OnyourBluetoothdevice,enableBluetoothandsearch

forBluetoothdevices.Thenselect[Philips BT25] / [Philips
BT50] tostartpairingandconnection.Ifnecessary,enter
defaultpassword“0000”.
» Aftersuccessfulconnection,thespeakerbeeps
twice,andtheLEDindicatorturnssolidblue.
Ifyoucannotnd[Philips BT25] / [Philips BT50] on
yourdevice,pressandhold PAIRING for more than
threesecondsuntilyouheartriplebeeps.

3 PlayaudioontheBluetoothdevice.

Note:
Keepawayfromanyotherelectronicdevicethatmay
causeinterference.
BeforeconnectinganotherBluetoothdevice,press
andholdPAIRINGformorethanthreesecondsto
disconnectthecurrentdevicerst.
.
CS
Přehrávání ze zařízení podporujících technologii
Bluetooth

1 Posuňtepřepínačdopolohy .

» KontrolkaLEDblikámodře.

2 NazařízeníBluetoothzapnětefunkciBluetootha

vyhledejtezařízeníBluetooth.Potévýběrempoložky
[Philips BT25] / [Philips BT50] vzařízeníspusťtepárování
apřipojení.Vpřípaděpotřebyzadejtevýchozíheslo
„0000“.
» Poúspěšnémpřipojeníreproduktordvakrátpípnea
kontrolkaBluetoothserozsvítímodře.
Pokudvesvémzařízenímožnost[Philips BT25] /
[Philips BT50] nemůžetenalézt,stiskněteapodržte
tlačítkoPAIRINGnadélenežtřisekundy,dokud
neuslyšítetřipípnutí.

3 SpusťtehudbunazařízeníBluetooth.

Poznámka:
Udržujtemimodosahelektronickýchzařízení,která
mohouzpůsobovatrušení.
PředpřipojenímjinéhozařízeníBluetoothstisknětea
podržtetlačítkoPAIRINGnadélenežtřisekundy,aby
došlokodpojeníaktuálněpřipojenéhozařízení.
DA
Afspil fra Bluetooth-aktiverede enheder

1 Skubkontaktentil .

» LED-indikatorenblinkerblåt.

2 PådinBluetooth-enhedskalduaktivereBluetoothog

søgeefterBluetooth-enheder.Vælgderefter[Philips
BT25] / [Philips BT50] pådinenhedforatstarteparring
ogopretteforbindelse.Hvisdeternødvendigt,skaldu
indtastestandardadgangskoden”0000”.
» Nårdereroprettetforbindelse,bipperhøjttaleren
togange,ogBluetooth-indikatorenlyserkonstant
blåt.
Hvisduikkekannde[Philips BT25] / [Philips BT50]
pådinenhed,skalduholdePAIRINGnedeimere
endtresekunder,indtilduhørertrebip.

3 AfspillydpåBluetooth-enheden.

Bemærk:
Holdafstandfraandreelektroniskeenheder,derkan
forårsageinterferens.
FørdutilslutterenandenBluetooth-enhed,skaldu
holdePAIRINGnedeimereendtresekunderforat
afbrydedenaktuelleenhedførst.
DE
Audio von einem Bluetooth-fähigen Gerät abspielen

1 SchiebenSiedenSchalterauf .

» DieLED-Anzeigeblinktblau.

2 AktivierenSieaufIhremBluetooth-GerätdieBluetooth-

Funktion,undsuchenSienachBluetooth-Geräten.Wählen
Sieanschließend[Philips BT25] / [Philips BT50]aufIhrem
Gerätaus,umdieKopplungundVerbindungzustarten.
GebenSie,fallsnötig,dasStandardpasswort„0000“ein.
» NacherfolgreicherVerbindunggibtderLautsprecher
zweiSignaltöneaus,unddieLED-Anzeigeleuchtet
dauerhaftblau.
WennSie[Philips BT25] / [Philips BT50] aufIhrem
Gerätnichtnden,haltenSiedieTastePAIRING
mehralsdreiSekundenlanggedrückt,bisSiedrei
Signaltönehören.

3 GebenSieAudioinhalteaufdemBluetooth-Gerätwieder.

Hinweis:
HaltenSieesfernvonanderenelektronischen
Geräten,dieStörungenverursachenkönnten.
BevorSieeineVerbindungmiteinemanderen
Bluetooth-Gerätherstellen,haltenSiePAIRING
mehrals3Sekundenlanggedrückt,umzunächstdie
VerbindungzumaktuellenGerätzutrennen.
EL
Αναπαραγωγή από συσκευές με δυνατότητα
Bluetooth

1 Σύρετετοδιακόπτηστηθέση .

» ΗενδεικτικήλυχνίαLEDαναβοσβήνειμεμπλε
χρώμα.

2 ΣτησυσκευήBluetooth,ενεργοποιήστετηλειτουργία

BluetoothκαιαναζητήστεσυσκευέςBluetooth.Στη
συνέχειαεπιλέξτε[Philips BT25] / [Philips BT50] στη
συσκευήσαςγιαναξεκινήσειησύζευξηκαιησύνδεση.
Εάνχρειάζεται,εισαγάγετετονπροεπιλεγμένοκωδικό
πρόσβασης«0000».
» Μετάτηνεπιτυχήσύνδεση,τοηχείοπαράγειδύο
ηχητικάσήματακαιηενδεικτικήλυχνίαBluetooth
ανάβεισταθεράμεμπλεχρώμα.
Ανδενμπορείτεναβρείτετο[Philips BT25] /
[Philips BT50] στησυσκευήσας,πατήστετο
PAIRINGγιαπερισσότερααπό3δευτερόλεπτα
μέχριναακουστείένατριπλόηχητικόσήμα.

3 Ξεκινήστετηναναπαραγωγήτουήχουστησυσκευή

Bluetooth.
Σημείωση:
Ναδιατηρείτετοπροϊόνμακριάαπόοποιαδήποτε
άλληηλεκτρονικήσυσκευήπουμπορείναπροκαλέσει
παρεμβολές.
ΠρινσυνδέσετεμιαάλλησυσκευήBluetooth,πατήστε
τοPAIRINGγιαπερισσότερααπό3δευτερόλεπτα,
ώστενααποσυνδέσετεπρώτατηντρέχουσα
συνδεδεμένησυσκευή.
ES
Reproducción desde dispositivos con Bluetooth

1 Desliceelbotónhastalaposición .

» ElindicadorLEDparpadeaenazul.

2 EneldispositivoBluetooth,activelafunciónBluetoothy

busquedispositivosBluetooth.Seleccione[Philips BT25] /
[Philips BT50]eneldispositivoparainiciarelemparejamiento
yestablecerlaconexión.Siesnecesario,introduzcala
contraseñapredeterminada“0000”.
» Unavezrealizadacorrectamentelaconexión,elaltavoz
emitedospitidosyelindicadorBluetoothseiluminaen
azuldeformapermanente.
Sinoencuentra[Philips BT25] / [Philips BT50] en el
dispositivo,mantengapulsadoPAIRINGdurantemásde
tressegundoshastaqueescuchetrespitidos.

3 ReproduzcaelaudioeneldispositivoBluetooth.

Nota:
Mantengaelsistemaalejadodecualquierotrodispositivo
electrónicoquepuedacausarinterferencias.
Antesdeestablecerlaconexiónconotrodispositivocon
Bluetooth,mantengapulsadoPAIRINGdurantemásde
tressegundosparadesconectareldispositivoactual.
FI
Toistaminen Bluetooth-laitteista

1 Siirräkytkin -asentoon.

» LED-merkkivalovilkkuusinisenä.
2 OtalaitteesiBluetooth-ominaisuuskäyttöönjaetsiBluetooth-
laitteita.Aloitapariliitoksenjayhteydenmuodostaminen
valitsemallalaitteessasi[Philips BT25] / [Philips BT50].Kirjoita
tarvittaessaoletusarvoinensalasana”0000”.
» Josyhteydenmuodostaminenonnistuu,kaiutinantaa
kaksiäänimerkkiäjaBluetooth-merkkivalopalaasinisenä.
Joslaitteestaeilöydyvaihtoehtoa[Philips BT25] /
[Philips BT50],pidäPAIRING-painikettapainettunayli3
sekunninajan,kunneslaitteestakuuluukolmemerkkiääntä.

3 ToistaääntäBluetooth-laitteella.

Huomautus:
Pidälaitepoissamuidensellaistensähkölaitteidenläheltä,
jotkavoivataiheuttaahäiriöitä.
Katkaiseyhteysensimmäiseenlaitteeseenennentoisen
Bluetooth-laitteenliittämistäpitämälläPAIRING-painiketta
painettunayli3sekunninajan.
FR
Lecture des chiers de périphériques Bluetooth

1 Faitesglisserlesélecteursur .

» Levoyantclignoteenbleu.
2 SurvotreappareilBluetooth,activezBluetoothetlancezune
recherchedepériphériquesBluetooth.Ensuite,sélectionnez
[Philips BT25] / [Philips BT50]survotrepériphériquepour
démarrerlecouplageetétablirlaconnexion.Sinécessaire,
saisissezlemotdepassepardéfaut«0000».
» Unefoislaconnexionétablie,l’enceinteémet
deuxsignauxsonoresetlevoyantBluetoothreste
alluméenbleu.
Sivousneparvenezpasàtrouver[Philips BT25]
/ [Philips BT50] survotrepériphérique,maintenez
PAIRINGenfoncépendantplusdetroissecondes
jusqu’àcequevousentendieztroissignauxsonores.

3 LancezlalectureaudiosurlepériphériqueBluetooth.

Remarque :
Tenezlesystèmeàdistancedetoutautredispositif
électroniquesusceptibledeprovoquerdesinterférences.
AvantdeconnecterunautrepériphériqueBluetooth,
maintenezPAIRINGenfoncépendantplusde
troissecondespourcommencerpardéconnecterle
périphériqueactuel.
HU
Lejátszás Bluetooth-kompatibilis készülékekről

1 Csúsztassaakapcsolót állásba.

» ALED-jelzőfénykékenvillog.

2 AzeszközönaktiváljaaBluetooth-funkciótéskeressen

Bluetooth-eszközöket.Apárosításéscsatlakoztatás
megkezdéséhezválasszakiazeszközöna[Philips BT25]
/ [Philips BT50]elemet.Szükségeseténadjamegaz
alapértelmezett„0000”jelszót.
» Asikerescsatlakoztatástkövetőenahangsugárzókétszer
csipogóhangotad,ésaBluetooth-jelzőfényelkezd
folyamatosankékenvilágítani.
Hanemtaláljamega[Philips BT25] / [Philips BT50]
elemetkészülékén,nyomjaleéstartsalenyomvaa
PAIRINGgombottöbbmint3másodpercig,amíga
készülékhármassípolóhangotnemadki.

3 AudiotartalmaklejátszásaaBluetootheszközön.

Megjegyzés:
Azinterferenciaelkerüléseérdekébentartsatávolmás
elektronikuseszközöktől.
MielőttmásikBluetooth-eszköztcsatlakoztatna,nyomja
leéstartsalenyomvaaPAIRINGgombottöbbmint
hárommásodpercigagombotelőszörcsatlakoztassaleaz
aktuáliseszközt.
IT
Riproduzione da dispositivi abilitati Bluetooth

1 Impostarel’interruttoresu .

» LaspiaaLEDlampeggiainblu.
2 AbilitarelafunzioneBluetoothsuldispositivoecercarnealtri.
Selezionare[Philips BT25] / [Philips BT50] suldispositivoper
avviarel’associazioneeilcollegamento.Senecessario,inserire
lapasswordpredenita“0000”.
» Dopoaverstabilitolaconnessione,l’altoparlanteemette
duevolteunsegnaleacusticoelaspiaBluetoothdiventa
blussa.
Seildispositivononriescearilevare[Philips BT25] /
[Philips BT50], tenerepremutoPAIRINGperoltretre
secondinchénonvengonoemessitresegnaliacustici.
NLKortegebruikershandleiding
PL Krótkainstrukcjaobsługi
PT Manualdoutilizadorresumido
SK Stručnýnávodnapoužívanie
SV Kortfattadanvändarhandbok
TRKısakullanımkılavuzu
AR دليل المستخدم الموجز
JA ユーザーマニ
ZH-TW 短版使用手冊
EL
Σημείωση: 1)Πριναπότηχρήση,φορτίστεπλήρωςτην
ενσωματωμένημπαταρία.2)Μετάτηχρήση,ρυθμίστετο
διακόπτηστοOFFγιανααπενεργοποιήσετετοηχείο.
Συμπεριφορά ενδεικτικής λυχνίας LED
Σε φόρτιση Πλήρης φόρτιση
Λειτουργία
"OFF"(απενερ-
γοποίηση)
Αναβοσβήνειλευκή Σβηστή
Λειτουργία
"AUDIO IN"
(είσοδοςήχου)
Αναβοσβήνειλευκή Ανάβεισταθεράμε
λευκόχρώμα
Λειτουργία
"Bluetooth"
Αναβοσβήνειμε
μπλεχρώμαήείναι
σταθεράαναμμένημε
μπλεχρώμα(ανάλογα
μετηνκατάσταση
σύνδεσηςBluetooth)
Αναβοσβήνειμε
μπλεχρώμαήείναι
σταθεράαναμμένημε
μπλεχρώμα(ανάλογα
μετηνκατάσταση
σύνδεσηςBluetooth)
ES
Nota: 1)Antesdeutilizarlo,carguecompletamentela
bateríaintegrada.2)Despuésdeutilizarlo,cambieelcontrol
deslizanteaOFFparaapagarelaltavoz.
Comportamiento del indicador LED
Cargando Totalmente cargada
Modo"OFF" Blancoparpadeante Desactivado
Modo
"AUDIO IN"
Blancoparpadeante Blancopermanente
Modo
"Bluetooth"
Parpadeoenazulo
azulpermanente(en
funcióndelestadode
laconexiónBluetooth)
Parpadeoenazulo
azulpermanente(en
funcióndelestadodela
conexiónBluetooth)
FI
Huomautus: 1)lataasisäinenakkutäyteenennenkäytön
aloittamista.2)sammutakaiutinkäytönjälkeensiirtämällä
liukusäädinOFF-asentoon.
LED-merkkivalo
Lataus käynnissä Täynnä
OFF-tilassa Vilkkuuvalkoisena Pois
AUDIO IN
-tilassa
Vilkkuuvalkoisena Palaavalkoisena
Bluetooth-
tilassa
Vilkkuutaipalaa
sinisenä(Bluetooth-
yhteydentilan
mukaan)
Vilkkuutaipalaasinisenä
(Bluetooth-yhteyden
tilanmukaan)
FR
Remarques : 1)Avantutilisation,chargezentièrementla
batterieintégrée.2)Aprèsutilisation,réglezlecommutateur
sur OFFpouréteindrelehaut-parleur.
Comportement du voyant
En charge Complètement
chargée
Mode«OFF» Blancclignotant Éteint
Mode
«AUDIO IN»
Blancclignotant Blanccontinu
Mode
«Bluetooth»
Bleuclignotantou
bleucontinu(selon
l'étatdelaconnexion
Bluetooth)
Bleuclignotantou
bleucontinu(selon
l'étatdelaconnexion
Bluetooth)
HU
Megjegyzés:1)Használatelőtttöltsefelteljesenabeépített
akkumulátort.2)HasználatutánállítsaakapcsolótOFF állásba
ahangszórókikapcsolásához.
A LED-jelzőfény működése
Töltés alatt Teljesen feltöltve
OFF
(kikapcsolt)mód
Fehérenvillog Ki
AUDIO IN
(audiobemeneti)
mód
Fehérenvillog Fehérenvilágít
Bluetooth
üzemmód
Kékenvillogvagykéken
folyamatosanvilágít(a
Bluetooth-csatlakozás
állapotátólfüggően)
Kékenvillogvagykéken
folyamatosanvilágít(a
Bluetooth-csatlakozás
állapotátólfüggően)
IT
Nota: 1)Primadell’uso,caricarecompletamentelabatteria
integrata.2)Dopol’uso,impostareilcursoresuOFFper
spegnerel’altoparlante.
Comportamento della spia LED
In carica Completamente carica
Modalità"OFF" Lampeggiainbianco Off
Modalità
"AUDIO IN"
Lampeggiainbianco Biancosso
Modalità
"Bluetooth"
Blulampeggianteoblu
ssa(asecondadello
statodiconnessione
Bluetooth)
Blulampeggianteoblu
ssa(asecondadello
statodiconnessione
Bluetooth)
KO
참고: 1) 사용하기 전에 내장 배터리를 완전히
충전하십시오. 2) 사용한 후에는 스위치를 OFF 밀어
스피커를 끄십시오.
LED 표시등 동작
충전 완전히 충전됨
"OFF" 모드 흰색 표시등 깜빡임 꺼짐
"AUDIO IN"
모드
흰색 표시등 깜빡임 흰색 표시등 켜져
있음
" Bluetooth"
모드
파란색 표시등
깜빡임 또는 켜진
상태 유지(Bluetooth
연결 상태에 따라
다름)
파란색 표시등
깜빡임 또는 켜진
상태 유지(Bluetooth
연결 상태에 따라
다름)
NL
Opmerking: 1)Laaddeingebouwdebatterijvoorgebruik
volledigop.2)SchuifdeschakelaarnagebruiknaarOFF om
deluidsprekeruitteschakelen.
Status van LED-lampje
Bezig met opladen Volledig opgeladen
'OFF'-modus Knippertwit Uit
'AUDIO IN'-
modus
Knippertwit Constantwit
'Bluetooth'-
modus
Knippertblauw
of onafgebroken
blauw(afhankelijk
vanBluetooth-
verbindingsstatus)
Knippertblauw
of onafgebroken
blauw(afhankelijk
vanBluetooth-
verbindingsstatus)
PL
Uwaga! 1)Przedużyciemwykonajpełneładowanie
wbudowanegoakumulatora.2)Poużyciuprzesuńprzełącznik
dopozycjiOFF,abywyłączyćgłośnik.
Działanie wskaźnika LED
Ładowanie Pełne naładowanie
Tryb„OFF Miganabiało Wył.
Tryb
AUDIO IN
Miganabiało Świecinabiałowsposób
ciągły
Tryb
Bluetooth
Migalubświecina
niebiesko(wzależności
odstanupołączenia
Bluetooth)
Migalubświecina
niebiesko(wzależności
odstanupołączenia
Bluetooth)
PT
Nota: 1)Antesdautilização,carreguecompletamentea
bateriaincorporada.2) Depoisdeutilizar,desloqueobotão
paraOFFparadesligaroaltifalante.
Comportamento do indicador LED
Em carregamento Carga completa
Modo"OFF" Intermitenteabranco Desligado
Modo
"AUDIO IN"
Intermitenteabranco Continuamenteaceso
abranco
Modo
"Bluetooth"
Intermitenteaazulou
continuamenteacesoa
azul(dependendodo
estadodeligaçãodo
Bluetooth)
Intermitenteaazulou
continuamenteacesoa
azul(dependendodo
estadodeligaçãodo
Bluetooth)
EN
Beforeusingyourproduct,readallaccompanyingsafety
information.
CS
Předpoužitímvýrobkusipřečtětepřibalené
bezpečnostníinformace.
DA
Førdubrugerproduktet,skaldulæseallemedfølgende
sikkerhedsoplysninger.
DE
LesenSievordererstenVerwendungIhresProduktes
allebeiliegendenSicherheitsinformationen.
EL
Πρινχρησιμοποιήσετετησυσκευή,διαβάστεόλεςτις
συνοδευτικέςοδηγίεςασφαλείας.
ES
Antesdeutilizarelproducto,leatodalainformaciónde
seguridadqueseadjunta.
FI
Luekaikkimukanatoimitetutturvallisuustiedotennen
tuotteen käyttöä
FR
Avantd’utiliservotreproduit,liseztoutesles
informationssurlasécuritéfournies.
HU
Atermékhasználataelőttolvassaelazahhoztartozó
összesbiztonságitudnivalót.
IT
Primadiusareilprodotto,leggeretuttelerelative
informazionisullasicurezza.

3 Riprodurrel’audiosulpropriodispositivoBluetooth.

Nota:
Tenerelontanodaaltridispositivielettronicichepossano
causareinterferenze.
PrimadicollegareunaltrodispositivoBluetooth,tenere
premutoPAIRINGperoltretresecondiperscollegareil
dispositivocorrente.
KO
Bluetooth 지원 장치에서 재생
1 스위치를 밉니다.
» LED 표시등이 파란색으로 깜박입니다.
2 Bluetooth 장치에서 Bluetooth 활성화하고 장치를
검색합니다. 장치에서 [Philips BT25] / [Philips BT50]
선택하여 페어링 연결을 시작합니다. 필요한 경우
기본 비밀 번호 0000 입력합니다.
» 연결이 완료되면 스피커에서 신호음이
울리고 Bluetooth 표시등이 파란색으로 계속 켜지게
됩니다.
장치에서 [Philips BT25] / [Philips BT50] 찾을
없는 경우 3번의 신호음이 울릴 때까지 PAIRING
3 이상 길게 누릅니다.
3 Bluetooth 장치에서 오디오를 재생합니다.
참고:
간섭을 일으킬 있는 다른 전자 장치 근처에 두지
마십시오.
다른 Bluetooth 장치를 연결하기 전에 PAIRING
3 이상 길게 눌러 현재 장치의 연결을 먼저
해제하십시오.
NL
Afspelen vanaf Bluetooth-apparaten

1 Schuifdeschakelaarnaar .

» HetLED-lampjeknippertblauw.

2 SchakelBluetoothinophetapparaatenzoeknaar

Bluetooth-apparaten.Selecteervervolgens[Philips BT25] /
[Philips BT50]opuwapparaatomhetkoppelentestarten
eneenverbindingtotstandtebrengen.Voerzonodighet
standaardwachtwoord“0000”in.
» Alsdeverbindingtotstandisgebracht,geeftde
luidsprekertweepieptonenenbrandthetBluetooth-
lampjeonafgebrokenblauw.
Als u [Philips BT25] / [Philips BT50]nietkuntvinden
opuwapparaat,houddanPAIRINGmeerdan3
secondeningedrukttotdatu3piepjeshoort.

3 SpeelaudioophetBluetooth-apparaataf.

Opmerking:
houdditsysteemuitdebuurtvanandereelektronische
apparatuurdievoorstoringkanzorgen.
VoordatuverbindingmaaktmeteenanderBluetooth-
apparaathoudtuPAIRINGlangerdandrieseconden
ingedruktomeersthethuidigeapparaatteverwijderen.
PL
Odtwarzanie z urządzeń z obsługą Bluetooth

1 Przesuńprzełącznikdopozycji .

» WskaźnikLEDzaczniemigaćnaniebiesko.

2 WurządzeniuBluetoothwłączfunkcjęBluetoothiwyszukaj

urządzeniaBluetooth.Następniewurządzeniuwybierzpozycję
[Philips BT25] / [Philips BT50],abyrozpocząćparowanie
inawiązaćpołączenie.Wraziepotrzebywprowadźhasło
domyślne„0000”.
» Popomyślnymnawiązaniupołączeniagłośnikwyemituje
dwasygnałydźwiękowe,awskaźnikBluetoothzacznie
świecićnaniebieskowsposóbciągły.
Jeśliniemożeszznaleźćpozycji[Philips BT25] / [Philips
BT50]wurządzeniu,naciśnijiprzytrzymajprzycisk
PAIRINGprzezponadtrzysekundy,ażusłyszyszpotrójny
sygnałdźwiękowy.

3 WłączodtwarzaniedźwiękuwurządzeniuBluetooth.

Uwaga:
produktnależytrzymaćzdalaodinnychurządzeń
elektronicznych,któremogłybypowodowaćzakłócenia.
PrzedpodłączenieminnegourządzeniaBluetoothnaciśnij
iprzytrzymajprzezponadtrzysekundyprzyciskPAIRING,
abynajpierwodłączyćbieżąceurządzenie.
PT
Reproduzir de dispositivos com Bluetooth

1 Desloqueobotãopara .

» OindicadorLEDcaintermitenteaazul.
2 NoseudispositivoBluetooth,activeafunçãoBluetootheprocure
dispositivosBluetooth.Seleccione[Philips BT25] / [Philips BT50]
noseudispositivoparainiciaroemparelhamentoealigação.Se
necessário,introduzaapalavra-passepredenida“0000”.
» Depoisdaligaçãobemsucedida,oaltifalanteemite
doissinaissonoroseoindicadorBluetoothmantém-se
continuamenteacesoaazul.
Senãoconseguirencontraraindicação[Philips BT25]
/ [Philips BT50] noseudispositivo,mantenhaPAIRING
premidodurantemaisdetrêssegundosatéouvirtrês
sinaissonoros.

3 ReproduzaáudionodispositivoBluetooth.

Nota:
mantenhaafastadostodososoutrosdispositivos
electrónicosquepossamcausarinterferências.
AntesdeligaroutrodispositivoBluetooth,mantenha
PAIRINGpremidodurantemaisdetrêssegundospara
desligueprimeiroodispositivoactual.
SK
Prehrávanie zo zariadení s aktivovaným rozhraním Bluetooth

1 Posuňteprepínačdopolohy .

» IndikátorLEDblikánamodro.
2 VzariadeníBluetoothaktivujterozhranieBluetoothavyhľadajte
zariadeniasrozhranímBluetooth.Výberompoložky[Philips
BT25] / [Philips BT50] vzariadeníspustitepárovanieapripojenie.
Vprípadepotrebyzadajteprednastavenýkód„0000“.
» Poúspešnompripojeníreproduktordvakrátpípne
aindikátorBluetoothsarozsvietinamodro.
Aksavámvzariadenínepodarínájsťpoložku[Philips
BT25] / [Philips BT50],stlačteapodržtetlačidlo
PAIRINGdlhšieakotrisekundy,ažkýmnebudetepočuť
trojitépípnutie.
KO
제품을 사용하기 전에 제공된 모든 안전 정보를
숙지하십시오.
NL
Leesalleveiligheidsinformatievoordatuhetproduct
gebruikt.
PL
Przedrozpoczęciemużytkowaniaproduktu
przeczytajwszystkiedołączoneinformacjedotyczące
bezpieczeństwa.
PT
Antesdeutilizaroseuproduto,leiaasinformaçõesde
segurançaqueoacompanham.
SK
Predpoužívanímvýrobkusiprečítajtevšetkypribalené
bezpečnostnéinformácie.
SV
Innanduanvänderproduktenbörduläsaall
medföljandesäkerhetsinformation.
TR
Ürününüzükullanmadanönce,birlikteverilentüm
güvenlikbilgileriniokuyun.
AR
قبل استخدام المنتج، احرص على قراءة كل المعلومات الخاصة
بالسلامة.
JA
製品を使用する前に付属するすべての安全に関
る情報をお読みださい。
ZH-TW
在使用產品之前,請先閱讀所有隨附的安
全資訊。
BT25
BT50
SK
Poznámka: 1)Predpoužitímzabudovanúbatériuúplne
nabite.2)PopoužitíposuňteprepínačdopolohyOFF,
čímreproduktorvypnete.
Správanie indikátora LED
Prebieha nabíjanie Úplné nabitie
Režim„OFF Blikánabielo Vypnutý
Režim„AUDIO
IN
Blikánabielo Svietinabielo
Režim
Bluetooth
Blikánamodroalebo
svietinamodro
(vzávislosti
odstavupripojenia
Bluetooth)
Blikánamodroalebo
svietinamodro
(vzávislostiodstavu
pripojeniaBluetooth)
SV
Obs! 1)Laddadetinbyggdabatterietheltföreanvändning.
2)Efteranvändningstängerduavhögtalarengenomatt
förareglagettilllägetOFF.
LED-indikatorbeteende
Under laddning Fulladdat
Läget "OFF" Blinkarvitt Av
Läget "AUDIO
IN"
Blinkarvitt Fastvittsken
Läget
"Bluetooth"
Blinkarblåttellerlyser
medettfastblått
sken(beroendepå
statusförBluetooth-
anslutningen)
Blinkarblåttellerlyser
medettfastblått
sken(beroendepå
statusförBluetooth-
anslutningen)
TR
Not: 1)Kullanmadanöncedahilipilitamamenşarjedin.
2)Kullanımdansonrahoparlörükapatmakiçindüğmeyi
OFF(KAPALI)konumunakaydırın.
LED göstergesinin çalışması
Şarj ediliyor Tam şarjlı
"OFF"(KAPALI)
modu
Yanıpsönenbeyaz Kapalı
"AUDIO IN"
modu
Yanıpsönenbeyaz Süreklibeyaz
"Bluetooth"
modu
Yanıpsönenmavi
veyaSüreklimavi
(Bluetoothbağlantı
durumunabağlı
olarak)
Yanıpsönenmavi
veyaSüreklimavi
(Bluetoothbağlantı
durumunabağlı
olarak)
AR
ملاحظة: 1) يجب شحن البطارية المضمنة بالكامل قبل استخدامﻩا.
2) بدل المفتاح إلى OFF لإيقاف تشغيل مكبر الصوت بعد
الانتﻩاء من استخدامﻩ.
سلوك مؤشر LED
قيد الشحن تم الشحن بالكامل
وضع "OFF"
(إيقاف التشغيل)
وميض باللون الأبيض متوقف عن التشغيل
وضع
"AUDIO IN"
وميض باللون الأبيض أبيض ثابت
وضع "Bluetooth" وميض باللون الأزرق أو
الأزرق الداكن (وفقا لحالة
اتصال Bluetooth)
وميض باللون الأزرق أو
الأزرق الداكن (وفقا لحالة
اتصال Bluetooth)
JA
注:1 使用す前に、内蔵バーをル充電
ださい。 2 使用後はスオフにスライドして、
スピーカーをオフにださい。
LED ンジケータの
充電中 充電完
オフ」モ で点滅 消灯
ディ
入力」モ
で点滅 白で点灯
Bluetooth
ード
青で点滅または
灯( Bluetooth
接続状態に
なりま
青で点滅または点
灯( Bluetooth の接
続状態にて異
りま
ZH-TW
備註:1) 使用前,請把內建電池充飽電。 2) 使
用後,請將開關滑動到 OFF 以關閉揚聲器。
LED 指示燈行為
充電中 已完全充電
OFF」模式 閃爍白燈 熄滅
AUDIO IN
模式
閃爍白燈 持續亮白燈
藍牙」模式 閃爍藍燈或持續
亮藍燈 (視藍牙連
線狀態而定)
閃爍藍燈或持續亮
藍燈 (視藍牙連線
狀態而定)

3 Spustiteprehrávaniezvukovéhoobsahuvzariadení

Bluetooth.
Poznámka:
Zariadenieudržujtemimodosahuostatných
elektronickýchzariadení,ktorébymohlispôsobovať
rušenie.
Predpripojenímďalšiehozariadeniasrozhraním
Bluetoothstlačteadlhšieakotrisekundypodržte
tlačidloPAIRING,abystenajprvodpojiliaktuálne
zariadenie.
SV
Spela upp från Bluetooth-aktiverade enheter

1 Förreglagettill .

» LED-indikatornblinkarblått.

2 AktiveraBluetoothpåBluetooth-enhetenochsökefter

Bluetooth-enheter.Väljdärefter[Philips BT25] / [Philips
BT50] påenhetenförattpåbörjaihopparningoch
anslutning.Omdetbehövsangerdustandardlösenordet
”0000”.
» Efterupprättadanslutningpiperhögtalarentvå
gångerochBluetooth-indikatornlysermedettfast
blåttsken.
Omduintehittar[Philips BT25] / [Philips BT50]
påenhetenhållerduPAIRINGintrycktiminsttre
sekundertillsduhörtrepip.

3 SpelauppljudpåBluetooth-enheten.

Obs!
Hållenhetenpåavståndfrånandraelektroniska
enhetersomkanorsakastörning.
InnanduansluterenannanBluetooth-enhetkopplar
duförstbortdenredananslutnaenhetengenomatt
hållaPAIRINGintrycktiminsttresekunder.
TR
Bluetooth özellikli cihazlardan oynatma

1 Düğmeyi konumunagetirin.

» LEDgöstergesimavirenkteyanıpsöner.

2 BluetoothcihazınızdaBluetooth’uetkinleştirinveBluetooth

cihazlarıarayın.Ardından,eşlemevebağlantıyıbaşlatmak
içincihazınızda[Philips BT25] / [Philips BT50]öğesini
seçin.Gerekirse,varsayılanparolayı“0000”olarakgirin.
» Bağlantıbaşarıylagerçekleştirildiktensonrahoparlör
ikikereuyarısesiverirveBluetoothgöstergesisabit
mavirenkteyanmayabaşlar.
[Philips BT25] / [Philips BT50] öğesinicihazınızda
bulamıyorsanızüçuyarısesiduyanakadarPAIRING
düğmesinienazüçsaniyeliğinebasılıtutun.

3 Bluetoothcihazındamüzikçalın.

Not:
Parazitenedenolabilecekdiğerelektronikcihazlardan
uzaktutun.
BaşkabirBluetoothcihazıbağlamadanönce,geçerli
cihazbağlantısınıkesmekiçinPAIRINGdüğmesinien
azüçsaniyebasılıtutun.
AR
التشغيل من أجﻩزة ممكنة لاستخدام Bluetooth
1 بدل الزر إلى .
» يومض مؤشر LED باللون الأزرق.
2 مكن وظيفة Bluetooth على جهاز Bluetooth وابحث عن أجهزة
Bluetooth.حدد [Philips BT25] / [Philips BT50] على جهازك
لبدء الاقتران والاتصال.أدخل كلمة المرور الافتراضية«0000»،
إذا لزم الأمر.
» بعد الاتصال بنجاح، يصدر مكبر الصوت صوت طنين لمرتين
ويضيء مؤشر Bluetooth باللون الأزرق الداكن.
إذا تعذر العثور على [Philips BT25] / [Philips BT50]
على جﻩازك، فاضغط باستمرار على PAIRING لأكثر من
ثلاث ثوان إلى أن تسمع صوت طنين لثلاث مرات.
3 شغل الصوت على جهازBluetooth.
ملاحظة:
احرص على وضع المنتج بعيدا عن أي جهاز إلكتروني آخر قد
يسبب تشويشا.
قبل توصيل جهاز آخر مزود بتقنية Bluetooth، اضغط
باستمرار على PAIRING لأكثر من ثلاث ثوان لقطع
الاتصال بالجهاز الحالي أولا.
JA
Bluetooth 応デバイスから再生す
1 イッチ にスライドします。
» LED ンジタが青で点滅
2 お使いの Bluetooth イス Bluetooth を有効に
て、Bluetooth イス索します。 お使いのデバイ
スで [Philips BT25] / [Philips BT50] 択して、アリ
ングと 始しす。 応じて、ォルトパ
ド「 0000」を
» 接続が完了すカーでビープ音が 2
り、Bluetooth ンジタが青で点灯
す。
お使いのデバ [Philips BT25] / [Philips
BT50] が見つからない場合はプ音が 3
鳴るまで PAIRING 3 秒以上押続けま

3 Bluetooth デバイスのオーディオを再生します。

注:
干渉の原因となり得る他の電子機器から離して
ださい。
別の Bluetooth デバイスを接続する前
に、PAIRING 3 秒以上押続け現在接続さ
イス断してく
ZH-TW
播放藍牙裝置的內容

1 將開關滑動至

» LED 指示燈會閃爍藍燈。

2 在您的藍牙裝置上,啟用藍牙功能並搜尋藍牙裝置。

然後選擇裝置上的 [Philips BT25] / [Philips BT50] 以開
始配對與連線。 視需要輸入預設密碼「0000」。
» 成功連線後,揚聲器會發出兩次嗶聲,且藍牙
指示燈會持續亮藍燈。
如果無法在裝置上找到 [Philips BT25] / [Philips
BT50],請按住 PAIRING 超過三秒,直到聽見
三次嗶聲。

3 在藍牙裝置上播放音訊。

備註:
請盡量遠離其他可能造成干擾的電子裝置。
連接其他藍牙裝置前,請按住 PAIRING 超過三
秒,先中斷與目前裝置的連線。
BT50_BT25_00 _SUM_V4.0.indd 1 5/28/2015 3:24:02 PM

User manual

View the manual for the Philips BT50 here, for free. This manual comes under the category Speakers and has been rated by 1 people with an average of a 6.6. This manual is available in the following languages: English. Do you have a question about the Philips BT50 or do you need help? Ask your question here

Need help?

Do you have a question about the Philips BT50 and the answer is not in the manual? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the problem and your question. The better your problem and question is described, the easier it is for other Philips BT50 owners to provide you with a good answer.

Number of questions: 0

Philips BT50 specifications

Below you will find the product specifications and the manual specifications of the Philips BT50.

General
Brand Philips
Model BT50
Product Speaker
Language English
Filetype manual_type_manual (PDF)

Questions & answers

Can't find the answer to your question in the manual? You may find the answer to your question in the FAQs about the Philips BT50 below.

Is your question not listed? Ask your question here

No results