TriStar BL-4446 manual

TriStar BL-4446
7.7 · 1
PDF user manual
 · 3 pages
English
user manualTriStar BL-4446

BL4446

EN | Instruction manual

NL | Gebruiksaanwijzing

FR | Mode d’emploi

DE | Bedieningsanleitung

ES | Manual de usuario

PT | Manual de utilizador

IT | Manuele utente

SV | Bruksanvisning

PL | Instrukcja obsługi

CS | Návod na použití

SK | Návod na použitie

PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES / TEILEBESCHREIBUNG /
DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES / DESCRIZIONE DELLE PARTI /
BESKRIVNING AV DELAR / OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SÚČASTÍ
1
2
3
4
5
6
7
8

SERVICE.TRISTAR.EU

Tristar Europe B.V. | Jules Verneweg 87
5015 BH Tilburg | The Netherlands
[WEEE LOGO]
Before using your appliance for the first time, wipe off all removable
parts with a damp cloth. Never use abrasive products.
Caution! Run the blender no longer than 1 minute continuous, after
that always cool the blender for 1 minute.
USE
Note: do not overfill the max. indication
Note: never fill with ingredients that are hotter than 80 °C
Use the blender jar
Place the sealing ring in the blade unit, place the blender jar onto the
blade unit and turn it clockwise until it locks.
Put the ingredients in the blender jar.
Place the blender jar onto the base, note that the arrows on the blade
unit and base will match. Fix the jar by turning it clockwise. Now you
can start blending by pushing the pulse button.
Use the drink bottle
Put the ingredients in the drink bottle.
Place the sealing ring in the blade unit, place blade unit onto the drink
bottle and turn it clockwise until it locks.
Place the drink bottle onto the base, note that the arrows on the blade
unit and base will match. Fix the bottle by turning it clockwise. Now
you can start blending by pushing the pulse button.
CLEANING AND MAINTENANCE
Always remove the plug from the socket when the device will be
cleaned.
Never immerse the base in water or any other liquid. The device is not
dishwasher proof.
Clean the base with a damp cloth. Never use harsh and abrasive
cleaners, scouring pad or steel wool, which damages the device.
Wash the blade unit, drink bottle and the lid with warm soapy water,
these parts are also dishwasher safe. Attention! The blades are very
sharp.
GUARANTEE
This product is guaranteed for 24 months granted. Your warranty is
valid if the product is used in accordance to the instructions and for the
purpose for which it was created. In addition, the original purchase
(invoice, sales slip or receipt) is to be submitted with the date of
purchase, the name of the retailer and the item number of the product.
For the detailed warranty conditions, please refer to our service website:
www.service.tristar.eu
ENVIRONMENT
This appliance should not be put into the domestic garbage at the
end of its durability, but must be offered at a central point for the recycling
of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the
appliance, instruction manual and packaging puts your attention to this
important issue. The materials used in this appliance can be recycled. By
recycling of used domestic appliances you contribute an important push to
the protection of our environment. Ask your local authorities for information
regarding the point of recollection.
Support
You can find all available information and spare parts at service.tristar.eu!

• Het apparaat moet op een stabiele, vlakke

ondergrond worden geplaatst.

• De gebruiker mag het apparaat niet onbeheerd

achterlaten wanneer de stekker zich in het

stopcontact bevindt.

• Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk

gebruik en voor het doel waar het voor bestemd

is.

• Dit apparaat mag niet worden gebruikt door

kinderen van 0 tot 8 jaar. Dit apparaat kan

worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en

door personen met verminderde lichamelijke,

zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek

aan de benodigde ervaring en kennis indien ze

onder toezicht staan of instructies krijgen over

hoe het apparaat op een veilige manier kan

worden gebruikt alsook de gevaren begrijpen

die met het gebruik samenhangen. Kinderen

mogen niet met het apparaat spelen. Houd het

apparaat en het netsnoer buiten bereik van

kinderen jonger dan 8 jaar. Laat reiniging en

onderhoud niet door kinderen uitvoeren, tenzij

ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.

• Dompel het snoer, de stekker of het apparaat

niet onder in water of andere vloeistoffen om

elektrische schokken te voorkomen.

• Buiten het bereik van kinderen houden indien er

geen toezicht is.

• Schakel het apparaat uit en verwijder de stekker

uit het stopcontact, voordat u accessoires

verwisselt of bewegende onderdelen benadert.

• Koppel het apparaat te allen tijde los als er

geen toezicht is en alvorens het apparaat te

monteren, te demonteren of te reinigen.

• Het is noodzakelijk om dit toestel zuiver te

houden, aangezien het in direct contact komt

met eetwaren.

• LET OP: De hakmessen zijn zeer scherp.

Vermijd fysiek contact tijdens het legen en

reinigen van het apparaat. U kunt ernstig letsel

oplopen.

• Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en

soortgelijk gebruik, zoals:

Personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen.
Door gasten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen.
Bed&Breakfast-type omgevingen.
Boerderijen.
ONDERDELENBESCHRIJVING
1. Deksel van drinkfles
2. Drinkfles
3. Meseenheid van drinkfles
4. Deksel van blenderkan
5. Blenderkan
6. Meseenheid van blenderkan
7. Voetstuk
8. Pulsknop
VOOR HET EERSTE GEBRUIK
Haal het apparaat en de accessoires uit de doos.Verwijder de stickers,
de beschermfolie of het plastic van het apparaat.
Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele ondergrond. Zorg voor
minimaal 10 cm vrije ruimte rondom het apparaat. Dit apparaat is niet
geschikt voor inbouw of gebruik buitenshuis.
Veeg voor het eerste gebruik van het apparaat alle afneembare
onderdelen af met een vochtige doek. Gebruik nooit schurende
producten.
Let op! Laat de blender nooit langer dan 1 minuut continu draaien, en
laat de blender daarna altijd 1 minuut afkoelen.
GEBRUIK
Opmerking: Vul niet boven de max. indicatie.
Opmerking: vul nooit met ingrediënten die warmer dan 80 °C zijn
De blenderkan gebruiken
Plaats de afdichtingsring in de meseenheid, installeer de blenderkan op
de meseenheid en draai met de klok mee om vast te zetten.
Doe de ingrediënten in de blenderkan.
Plaats de blenderkan op de basis, let erop dat de pijlen op het
messenblad en basis met elkaar samenvallen. Zet de kan vast door het
rechtsom te draaien. Nu kunt u met het mengen beginnen door de pulse-
knop in te drukken.
De drinkfles gebruiken
Doe de ingrediënten in de drinkfles.
Plaats de afdichtingsring in de meseenheid, installeer de meseenheid op
de drinkfles en draai met de klok mee om vast te zetten.
Plaats de drinkfles op het voetstuk. Zorg dat de pijlen op de meseenheid
en het voetstuk met elkaar overeenstemmen. Maak de fles vast door
deze met de klok mee te draaien. Druk op de pulsknop om de blender in
te schakelen.
REINIGING EN ONDERHOUD
Verwijder altijd de stekker uit het stopcontact als het apparaat wordt
gereinigd.
Dompel de basis niet onder in water of in een andere vloeistof en plaats
het apparaat niet in de vaatwasmachine om te reinigen.
Reinig de basis met een vochtige doek. Gebruik nooit agressieve en
schurende schoonmaakmiddelen, een schuurspons of staalwol; dit
beschadigt het apparaat.
Het messenblok, de beker en de deksel afwassen in een warm sopje,
deze zijn tevens afwasmachine bestendig. Let op! De messen zijn zeer
scherp.
GARANTIE
Op dit product wordt een garantie van 24 maanden verleend. Uw
garantie is geldig indien het product is gebruikt in overeenstemming met
de gebruiksaanwijzing en voor het doel waarvoor het gemaakt is. Tevens
dient de originele aankoopbon (factuur, kassabon of kwitantie) te worden
overlegd met daarop de aankoopdatum, de naam van de retailer en het
artikelnummer van het product.
Voor uitgebreide garantievoorwaarden verwijzen wij u naar onze
servicewebsite: www.service.tristar.eu
MILIEU
Dit apparaat mag aan het einde van de levensduur niet bij het
normale huisafval worden gedeponeerd, maar moet bij een speciaal
inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparaten
worden aangeboden. Het symbool op het apparaat, in de
gebruiksaanwijzing en op de verpakking attendeert u hierop. De in het
apparaat gebruikte materialen kunnen worden gerecycled. Met het
recyclen van gebruikte huishoudelijke apparaten levert u een belangrijke
bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale
overheid naar het inzamelpunt.
Support
U kunt alle beschikbare informatie en reserveonderdelen vinden op
service.tristar.eu!

• Cet appareil est uniquement destiné à des

utilisations domestiques et seulement dans le

but pour lequel il est fabriqué.

• L'appareil ne doit pas être utilisé par des

enfants de moins de 8 ans. Cet appareil peut

être utilisé par des enfants de 8 ans ou plus et

des personnes présentant un handicap

physique, sensoriel ou mental voire ne

disposant pas des connaissances et de

l'expérience nécessaires en cas de surveillance

ou d'instructions sur l'usage de cet appareil en

toute sécurité et de compréhension des risques

impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer

avec l'appareil. Maintenez l'appareil et son

cordon d'alimentation hors de portée des

enfants de moins de 8 ans. Le nettoyage et la

maintenance utilisateur ne doivent pas être

confiés à des enfants sauf s'ils ont 8 ans ou

plus et sont sous surveillance.

• Afin de vous éviter un choc électrique,

n'immergez pas le cordon, la prise ou l'appareil

dans de l'eau ou autre liquide .

• Ne pas laisser les enfants jouer avec l'appareil.

• Éteignez l’appareil et débranchez-le du secteur

avant de changer les accessoires ou

d’approcher de parties amovibles durant le

fonctionnement

• Débranchez toujours l'appareil du secteur si

vous quittez la pièce et avant de le monter, le

démonter ou le nettoyer.

• Il est impératif de conserver cet appareil propre

en permanence car il est en contact direct avec

des aliments.

• NOTE: Les lames du hachoir sont très

tranchantes. Évitez tout contact physique lors

du vidage et du nettoyage de l’appareil. Vous

pourriez vous blesser gravement.

• Cet appareil est destiné à une utilisation

domestique et aux applications similaires,

notamment:

coin cuisine des commerces, bureaux et autres environnements de
travail
hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel
environnements de type chambre d’hôtes
fermes.
DESCRIPTION DES PIÈCES
1. Couvercle buveur
2. Bouteille de boisson
3. Unité de lame de bouteille de boisson
4. Couvercle de bol mixeur
5. Bol mixeur
6. Unité de lame de bol mixeur
7. Base
8. Bouton d'impulsion
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
Sortez l'appareil et les accessoires hors de la boîte.Retirez les
autocollants, le film protecteur ou le plastique de l'appareil.
Mettez l'appareil sur une surface stable plate et assurez un dégagement
tout autour de l'appareil d'au moins 10 cm. Cet appareil ne convient pas
à une installation dans une armoire ou à un usage à l'extérieur.
Avant la première utilisation de votre appareil, essuyez toutes les pièces
amovibles avec un chiffon humide. N’utilisez jamais de produits abrasifs.
Attention ! Ne pas faire fonctionner l’appareil plus de 1 minut en continu,
et toujours laisser reposer l’appareil pendant au moins 1 minut après
utilisation.
UTILISATION
NB : Ne pas dépasser le repère maximum.
Note : Ne remplissez jamais avec des ingrédients à plus de 80°C
Utilisation du bol mixeur
Placez l'anneau d'étanchéité sur l'unité de lame. Placez le bol mixeur sur
l'unité de lame et tournez dans le sens horaire jusqu'au blocage.
Placez les ingrédients dans le bol mixeur.
Posez la carafe de la centrifugeuse sur le socle, veillez à ce que les
flèches du bloc lame correspondent à celles du socle. Fixez la carafe en
la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Maintenant il vous
est possible de commencer à mixer en appuyant sur le bouton 'Pulse'.
Usage de la bouteille de boisson
Placez les ingrédients dans la bouteille de boisson.
Placez l'anneau d'étanchéité sur l'unité de lame. Placez l'unité de lame
sur la bouteille de boisson et tournez dans le sens horaire jusqu'au
blocage.
Placez la bouteille de boisson sur la base. Notez que les flèches sur
l'unité de lame et la base doivent correspondre. Bloquez la bouteille en la
tournant dans le sens horaire. Vous pouvez commencer à mixer en
appuyant sur le bouton d'impulsion.
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Débranchez toujours la fiche de la prise lors du nettoyage de l'appareil.
N’immergez jamais l’appareil dans l’eau ni aucun autre liquide. L’appareil
ne va pas au lave-vaisselle.
Nettoyez la base avec un chiffon légèrement humide. N'utilisez pas de
produits nettoyants agressifs ou abrasifs, de tampons à récurer ou de
laine de verre, ceux-ci pourraient endommager l'appareil.
Lavez le bloc lame, la bouteille de boisson et le couvercle avec de l'eau
savonneuse chaude, ces éléments sont aussi lavables au lave-vaisselle.
Attention! Les lames sont très tranchantes.
GARANTIE
Ce produit est garanti pour une période de 24 mois. Votre garantie est
valable si le produit est utilisé selon les instructions et pour l'usage
auquel il est destiné. De plus, la preuve d'achat d'origine (facture, reçu
ou ticket de caisse) doit être présentée, montrant la date d'achat, le nom
du détaillant et le numéro d'article du produit.
Pour connaître les conditions de garantie détaillées, veuillez consulter
notre site Internet de service: www.service.tristar.eu
ENVIRONNEMENT
Cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers à la
fin de sa durée de vie, il doit être remis à un centre de recyclage pour les
appareils électriques et électroniques. Ce symbole sur l'appareil, le
manuel d'utilisation et l'emballage attire votre attention sur un point
important. Les matériaux utilisés dans cet appareil sont recyclables. En
recyclant vos appareils, vous contribuez de manière significative à la
protection de notre environnement. Renseignez-vous auprès des autorités
locales pour connaître les centres de collecte des déchets.
Support
Vous pouvez trouver toutes les informations et pièces de rechange sur
service.tristar.eu!

während es am Netz angeschlossen ist.

• Dieses Gerät darf nur für den

Haushaltsgebrauch und nur für den Zweck

benutzt werden, für den es hergestellt wurde.

• Dieses Gerät darf nicht von Kindern bis zu 8

Jahren verwendet werden. Dieses Gerät darf

von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit

eingeschränkten körperlichen, sensorischen

oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel

an Erfahrung und Kenntnissen verwendet

werden, sofern diese Personen beaufsichtigt

oder über den sicheren Gebrauch des Geräts

unterrichtet wurden und die damit verbundenen

Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen mit

dem Gerät nicht spielen. Halten Sie das Gerät

und sein Anschlusskabel außerhalb der

Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.

Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht

von Kindern vorgenommen werden, es sei

denn, sie sind älter als 8 und werden

beaufsichtigt.

• Tauchen Sie zum Schutz vor einem

Stromschlag das Kabel, den Stecker oder das

Gerät niemals in Wasser oder sonstige

Flüssigkeiten.

• Kinder dürfen das Gerät nicht ohne

Beaufsichtigung benutzen.

• Schalten Sie das Gerät aus und trennen es von

der Stromversorgung, bevor Sie Zubehörteile

wechseln oder sich beweglichen Teilen nähern.

• Trennen Sie das Gerät immer von der

Stromversorgung, wenn es unbeaufsichtigt

zurückgelassen wird sowie vor dem

Zusammenbau, der Zerlegung oder Reinigung.

• Es ist absolut notwendig, das Gerät immer

sauber zu halten, weil es in direkten Kontakt mit

Nahrungsmitteln kommt.

• HINWEIS: Die Hackmesser sind sehr scharf;

vermeiden Sie beim Entleeren und bei der

Reinigung des Geräts einen Körperkontakt. Sie

können sich ernsthaft verletzen!

• Dieses Gerät ist dazu bestimmt, im Haushalt

und ähnlichen Anwendungen verwendet zu

werden, wie beispielsweise:

In Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen
Bereichen.
Von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen.
In Frühstückspensionen.
In Gutshäusern.
TEILEBESCHREIBUNG
1. Trinkdeckel
2. Trinkflasche
3. Trinkflaschen-Klingeneinheit
4. Mixergefäßdeckel
5. Mixergefäß
6. Mixergefäß-Klingeneinheit
7. Basis
8. Impulsknopf
VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
Nehmen Sie das Gerät und das Zubehör aus der Verpackung.Entfernen
Sie die Aufkleber, die Schutzfolie oder das Plastik vom Gerät.
Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und stabile Fläche und halten Sie
einen Abstand von mindestens 10 cm um das Gerät herum ein. Dieses
Gerät ist nicht für den Anschluss oder die Verwendung in einem Schrank
oder im Freien geeignet.
Wischen Sie vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts alle
abnehmbaren Teile mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie niemals
Scheuermittel.
Vorsicht! Nehmen Sie den Mixer nicht länger als 1 Minut ununterbrochen
in Betrieb. Anschließen den Mixer für 1 Minut abkühlen lassen.
GEBRAUCH
Hinweis: die max. Anzeige nicht überfüllen
Hinweis: Niemals mit Zutaten füllen, die heißer als 80 °C sind
Verwendung des Mixergefäßes
Setzen Sie den Dichtungsring in die Klingeneinheit, setzen Sie das
Mixergefäß auf die Klingeneinheit und drehen Sie es im Uhrzeigersinn,
bis es verriegelt ist.
Füllen Sie die Zutaten in das Mixergefäß.
Den Mixerkrug auf die Basis stellen und darauf achten, dass die Pfeile
auf Messereinheit und Basis übereinstimmen. Den Krug durch Drehen
im Uhrzeigersinn befestigen. Jetzt können Sie den Mixer durch Drücken
der Impulstaste starten.
Verwendung der Trinkflasche
Füllen Sie die Zutaten in die Trinkflasche.
Setzen Sie den Dichtungsring in die Klingeneinheit, setzen Sie die
Klingeneinheit auf die Trinkflasche und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn,
bis sie verriegelt ist.
Setzen Sie die Trinkflasche auf die Basis; achten Sie darauf, dass die
Pfeile auf der Klingeneinheit und der Basis übereinstimmen. Befestigen
Sie die Flasche durch Drehen im Uhrzeigersinn. Nun können Sie durch
Druck auf die Impulstaste mixen.
REINIGUNG UND PFLEGE
Vor der Reinigung des Geräts immer den Netzstecker ziehen.
Die Basis niemals in Wasser oder sonstige Flüssigkeiten tauchen. Das
Gerät ist nicht spülmaschinenfest.
Die Basis mit einem feuchten Tuch reinigen. Niemals scharfe und
scheuernde Reinigungsmittel, Topfreiniger oder Stahlwolle verwenden,
weil sie das Gerät beschädigen.
Die Messereinheit, Trinkflasche und Deckel mit warmem Seifenwasser
waschen, diese Teile sind spülmaschinenfest. Achtung! Die Messer sind
sehr scharf.
GARANTIE
Dieses Produkt hat eine Garantie von 24 Monaten. Der
Garantieanspruch gilt nur, wenn das Produkt gemäß den Anweisungen
und gemäß dem Zweck, für den es konzipiert wurde, benutzt wird. Der
Original-Kaufbeleg (Rechnung, Beleg oder Quittung) muss zusammen
mit dem Kaufdatum, dem Namen des Einzelhändlers und der
Artikelnummer des Produktes eingereicht werden.
Detaillierte Informationen über die Garantiebedingungen finden Sie auf
unserer Service-Website unter: www.service.tristar.eu
UMWELT
Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebenszeit nicht im Hausmüll
entsorgt werden, sondern muss an einer Sammelstelle für das Recyceln
von elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräten abgegeben
werden. Das Symbol auf dem Gerät, in der Bedienungsanleitung und auf
der Verpackung macht Sie auf dieses wichtige Thema aufmerksam. Die in
diesem Gerät verwendeten Materialien können recycelt werden. Durch
das Recyceln gebrauchter Haushaltsgeräte leisten Sie einen wichtigen
Beitrag zum Umweltschutz. Fragen Sie Ihre örtliche Behörde nach
Informationen über eine Sammelstelle.
Support
Sämtliche Informationen und Ersatzteile finden Sie unter service.tristar.eu!

View the manual for the TriStar BL-4446 here, for free. This manual comes under the category blenders and has been rated by 1 people with an average of a 7.7. This manual is available in the following languages: English. Do you have a question about the TriStar BL-4446 or do you need help? Ask your question here

Need help?

Do you have a question about the TriStar and the answer is not in the manual? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the problem and your question. The better your problem and question is described, the easier it is for other TriStar owners to provide you with a good answer.

Number of questions: 0

General
TriStar
BL-4446 | BL-4446
blender
8713016031143
English
User manual (PDF)
Design
TypeTabletop blender
Removable bowlYes
Product colourGreen, White
Dishwasher-proof parts-
Easy to cleanYes
Non-slip feetYes
Performance
Bowl capacity500 L
Number of speeds1
Pulse functionYes
Ice crushingNo
Control typeButtons
Power
Power250 W
Power sourceAC
Packaging content
Stainless steel blade includedYes
Number of blades2
Material
Blade materialStainless steel
Logistics data
Products per master (outer) case8 pc(s)
Products per pallet64 pc(s)
Layers per pallet3 pc(s)
Master (outer) cases per pallet layer4 pc(s)
Master (outer) case width535 mm
Master (outer) case length425 mm
Master (outer) case height335 mm
Master (outer) case gross weight15000 g
Master (outer) case GTIN (EAN/UPC)8713016031150
Products per intermodal container (20ft)2800 pc(s)
Products per intermodal container (40ft)6000 pc(s)
Master (outer) cases per pallet8 pc(s)
Packaging data
Package width205 mm
Package depth130 mm
Package height315 mm
Package weight1500 g
Weight & dimensions
Weight1400 g
show more

Can't find the answer to your question in the manual? You may find the answer to your question in the FAQs about the TriStar BL-4446 below.

What is the weight of the TriStar BL-4446?

The TriStar BL-4446 has a weight of 1400 g.

Can I put warm liquids in the blender?

Warm liquids should cool to room temperature before they are placed in the blender.

Can my TriStar blender go in the dishwasher?

A lot of blenders have dishwasher-safe parts. It is recommended to always look up per product which parts are dishwasher safe and which are not.

Is the manual of the TriStar BL-4446 available in English?

Yes, the manual of the TriStar BL-4446 is available in English .

Is your question not listed? Ask your question here

No results